Povinně zveřejňované informace (ISVS)

Povinně zveřejňované informace způsobem umožňující dálkový přístup dle ustanovení § 5 informačního zákona. Seznam informací o povinném subjektu, který musí být zveřejněn způsobem umožňující dálkový přístup, uvádí ustanovení § 5 odst. 1 a 2 informačního zákona. Tyto informace se zveřejňují na webových stránkách škol a školských zařízení. Informace musí být zveřejněny přímo, nikoli prostřednictvím hypertextového odkazu. Možnost zveřejnit určité informace pomocí odkazu stanovuje v konkrétních případech informační zákon, popřípadě vyhláška č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup, ve znění pozdějších předpisů.

Přesnou strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle ustanovení § 5 informačního zákona stanovuje Příloha č. 1 již zmíněné vyhlášky č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup.

1/ Oficiální název

Mateřská škola Velké Žernoseky, okres Litoměřice

2/ Důvod a způsob založení

Mateřská škola Velké Žernoseky byla zřízena Zřizovací listinou dne 1. 1. 2003, včetně dodatků, jako příspěvková organizace.

Hlavním účelem příspěvkové organizace je poskytování předškolního vzděláváni podle ustanovení zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (školský zákon) a vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

Příspěvková organizace jako školní jídelna poskytuje školní stravování pro děti mateřské školy, její činnost se řídí zákonem číslo 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména pak ustanovením § 119 a prováděcími předpisy ke školskému zákonu.

3/ Organizační struktura

Statutárním orgánem příspěvkové organizace je ředitelka. Ředitelka činí právní úkony jménem příspěvkové organizace ve všech věcech. Do funkce je jmenována a může být odvolána v souladu s ust. § 166zák.č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů viz Organizační řád – www.msbroucci.cz

4/ Kontaktní spojení

 Sídlo/kontaktní poštovní adresa: Velké Žernoseky 159, 412 01 Litoměřice 1

Adresa pro osobní návštěvu: totožná s poštovní adresou

E-mailová adresa: msbroucci@seznam.cz

Webové stránky: www.msbroucci.cz

Telefonní spojení: 416 747 122 – mateřská škola

Ředitelka školy: 606 137 480

Vedoucí školní jídelny: 608 058 572

Účetní školy: 607 520 867

Pověřenec ochrany osobních údajů: 608 953 696

ID datové schránky: ehe9d3

5/ Bankovní spojení

Č. účtu 94-3509220237 /0100

6/ IČO

72 74 35 06

7/ DIČ

 Škola není plátcem DPH

8/ Dokumenty školy

 • Zřizovací listina – v listinné podobě v ředitelně MŠ
 • Údaje o rozpočtu v aktuálním a uplynulém roce – v listinné podobě v ředitelně MŠ
 • Evidence dětí (spisy dětí, přehled docházky) – v listinné podobě v ředitelně MŠ
 • Školní vzdělávací program – www.msbroucci.cz a v listinné podobě v šatně MŠ
 • Zpráva o činnosti – v listinné podobě v ředitelně MŠ
 • Školní řád – www.msbroucci.cz a v listinné podobě v ředitelně
 • Záznamy z pedagogických rad – v listinné podobě v ředitelně MŠ
 • Kniha úrazů a záznamy o úrazech dětí – v listinné podobě u ředitelky MŠ
 • Dokumentace BOZP a PO – v listinné podobě v ředitelně MŠ
 • Personální dokumentace – v listinné podobě v ředitelně MŠ
 • Účetní, majetková a hospodářská dokumentace – v listinné podobě v ředitelně MŠ
 • Plán hospitační a kontrolní činnosti, záznamy o provedených hospitacích a kontrolních zjištěních – v listinné podobě v ředitelně MŠ
 • Soubor vnitřních směrnic a předpisů – v listinné podobě v ředitelně MŠ
 • Rozpočet mateřské školy a střednědobý výhled je přístupný na www.msbroucci.cz

 9/ Žádosti o informace

 Při vyřizování žádostí o informace se postupuje dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Směrnice upravující svobodný přístup k informacím je přístupná v listinné podobě v šatně mateřské školy a na webových stránkách školy www.msbroucci.cz

10/ Příjem žádostí a dalších podání

Žádosti a další podání je možné doručit osobně do ředitelny školy, zaslat písemně na adresu školy, elektronicky na emailovou adresu MŠ, prostřednictvím DS nebo telefonicky na telefonním čísle mateřské školy. Příjem žádostí a dalších podání se řídí zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

 11/ Opravné prostředky

 Řídí se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Odvolání proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí (§ 16).

Odvolání se podává k nadřízenému orgánu prostřednictvím povinného subjektu. Opravné prostředky lze podat na stejných adresách jako žádosti o informace – viz výše.

Odvolání lze podat pouze písemnou formou. Odvolání musí obsahovat jméno a příjmení žadatele, adresu nebo název a sídlo fyzické či právnické osoby (bylo-li o informaci žádáno jejím jménem), v čem je spatřeno porušení zákona, čeho se žadatel domáhá a podpis žadatele. Pokud všechny tyto údaje odvolání neobsahuje nebo není podáno písemně, škola odvolání odloží. Pokyn k řešení podání je k dispozici v listinné podobě v šatně mateřské školy.

12/ Formuláře 

V případě potřeby vydává ředitelka mateřské školy po předchozí domluvě nebo jsou ke stažení na webu mateřské školy www.msbroucci.cz

13/ Popisy postupů a návody pro řešení životních situací

Řídí se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Přístupné https://portal.gov.cz/portal/obcan/situace/

14/ Nejdůležitější používané předpisy

 Základy práva:

 • Ústavní zákon č. 23/1991 Sb., kterým se uvozuje Listina základních práv a svobod
 • Usnesení Předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku
 • Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky
 • Sdělení FMZV č. 104/1991 Sb., o Úmluvě o právech dítěte
 • Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 198/09 Sb., o rovném zacházení a o prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (tzv. antidiskriminační z.), ve znění č. 89/12 Sb.
 • Nařízení vlády č. 341/2017Sb.., Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
 • Nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě
 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v úplném znění
 • Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
 • Zákon č. 500/2004 Sb., zákon správní řád
 • Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, ve znění č. 56/14 Sb.,
 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání
 • Vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy
 • Vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku
 • Vyhláška č. 17/2005 Sb., o podrobnějších podmínkách organizace ČŠI a výkonu inspekční činnosti
 • Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
 • Vyhláška č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích
 • Vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů
 • Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních
 • Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání dětí, žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
 • Vyhláška č. 17/2015, kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů
 • Příkaz ministryně školství, mládeže  a tělovýchovy č. l/2005 k postupu při zápisu škol a školských zařízení do rejstříku škol a školských zařízení, postupu při provádění změn v těchto údajích  a k řízení o výmazu z rejstříku škol a školských zařízení, Č.j. 32 372/ 2004-21
 • Vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
 • Vyhláška 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských za řízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení),
 • Vyhláška č. 492 /2005 Sb., o krajských normativech, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 263/07 Sb., kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených MŠMT, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí
 • Vyhláška č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých
 • Metodický pokyn MŠMT č. 37014/05-25 k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví ve školách a školských zařízení zřizovaných MŠMT 20. 12. 2005

Organizace školy a pedagogického procesu: 

 • Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon
 • Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
 • Ústava ČR – ústavní zákon č. 1/1993 Sb.
 • Listina základních práv a svobod č. 2/1993 Sb.
 • Zákon č. 3/1993 Sb., o státních symbolech ČR
 • Zákon č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů ČR
 • Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí
 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách
 • Zákon č. 121/2000 Sb., autorský zákon
 • Zákon č. 198/2009 Sb., antidiskriminační zákon
 • Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání
 • Vyhláška č. 17/2015, kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání dětí, žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
 • Vyhláška č. 12/2005 Sb., o podmínkách rovnocennosti a nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními školami
 • Vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy
 • Vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku
 • Vyhláška č. 17/2005 Sb., o podrobnějších podmínkách organizace ČŠI a výkonu inspekční činnosti
 • Vyhláška č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích
 • Vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů
 • Vyhláška č. 263/2007 Sb., kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených MŠMT, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí
 • Nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků
 • Vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků
 • Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky BOZP v pracovněprávních vztazích a o zajištění BOZ při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy
 • Nařízení vlády č. 201/2010 Sb. o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu
 • Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků
 • Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí
 • Vyhláška č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých
 • Vyhláška č. 106/2001 Sb. o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti
 • Vyhláška č. 238/2011 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch
 • Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy č. j. 32 405/2004-22, kterým se s účinností od 1. 3. 2004 vydává Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Pracovní právo:

 • Zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (tzv. antidiskriminační zákon)
 • Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
 • Zákon č. 435/2004 Sb., zákon o zaměstnanosti
 • Zákon 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách
 • Zákon č. 120/1990 Sb., kterým se upravují některé vztahy mezi odborovými organizacemi a zaměstnavateli
 • Zákon č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání
 • Zákon č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů
 • 26 24 904/2005-14 Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se zrušují některé vnitroresortní předpisy
 • Vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků
 • Nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí
 • Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 48/1997 Sb.,  o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů
 • Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
 • Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků
 • Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků
 • Vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí,  žáků a studentů
 • 37 014/2005 – 25 Metodický pokyn k zajištění BOZP dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných MŠMT (podpůrný pokyn pro ostatní zřizovatele)
 • Zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu
 • Vyhláška č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání
 • Nařízení vlády č. 433/2016 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady)
 • Nařízení vlády č. 276/2015 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání
 • Vyhláška č. 180/2015 Sb., o pracích a pracovištích, které jsou zakázány těhotným zaměstnankyním, zaměstnankyním, které kojí, a zaměstnankyním-matkám do konce devátého měsíce po porodu, o pracích a pracovištích, které jsou zakázány mladistvým zaměstnancům, a o podmínkách, za nichž mohou mladiství zaměstnanci výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání (vyhláška o zakázaných pracích a pracovištích)
 • Nařízení vlády č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci
 • 205/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zrušuje zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, a zrušují nebo mění některé další zákony
 • Vyhláška č. 17/2015, kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška MZ č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných

Financování školy:

 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, (dále jen zákon) účinný od 1. 10. 2016
 • Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě
 • Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • Zákon č. 255/2012 Sb., o státní kontrole (kontrolní řád)
 • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 17/2015, kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků
 • Vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech)
 • Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky
 • Vyhláška č. 416/2004 Sb., která provádí zákon č. 320/2001 Sb.
 • Vyhláška č. 430/2001 Sb., o závodním stravování, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 492 /2005 Sb., o krajských normativech, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška MF č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška MF č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů
 • České účetní standardy pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu

Vydané právní předpisy

Soubor vnitřních směrnic je k dispozici v listinné podobě v ředitelně školy nebo na www.msbroucci.cz.

15/  Úhrady za poskytování informací 

Sazba nákladů na pořízení informace činí:

1. Kopírování černobílé na kopírovacích strojích

Formát A4 jednostranný……………………………………….…….………3,00 Kč/A4

Formát A4 oboustranný……………………………………….…….……….4,00 Kč/A4

2. Tisk na tiskárnách PC

Formát A4 na laserové tiskárně……………………………………………..2,00 Kč/A4

Formát A4 na ostatních tiskárnách..………….…….………………………3,00 Kč/A4

3. Kopírování na magnetické nosiče

Nenahrané CD, DVD………………………………….………..………….50,00 Kč/1ks

4. Za odeslání informace

Poštovné a jiné poplatky (telefon) dle sazeb platného poštovního sazebníku

5. Osobní náklady

Osobní náklady, přesáhne-li doba zpracování a vyhledání informace 1 hod. a za každou další započatou hodinu 100,00 Kč/hod.

16/ Licenční smlouvy

Mateřská škola neposkytuje licenční smlouvy.

17/ Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb.

Jsou v listinné podobě v ředitelně MŠ.