Školní řád

1. Úvodní ustanovení 

     Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Velké Žernoseky, okres Litoměřice, v souladu s ustanovením § 30 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a vyhláškou č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění, vydává školní řád mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Velké Žernoseky, okres Litoměřice.

     Obsah školního řádu je vymezen zákonem č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhláškou č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů a jinými souvisejícími normami, např.  zákonem č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, vyhláškou č.107/2005 Sb., o školním stravování, zákonem č.117/1995 Sb., o státní sociální podpoře ve znění pozdějších předpisů.

     Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v mateřské škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky.

2. Provoz školy 

     Mateřská škola zajišťuje provoz v budově mateřské školy Velké Žernoseky čp. 159 a v areálu mateřské školy. Provoz školy je od 6.00 do 16.00 hodin. Mateřská škola je jednotřídní, s celodenním provozem. Do jedné třídy (heterogenní) mohou být zařazeny děti z různých ročníků. MŠ zajišťuje předškolní vzdělávání, které v sobě zahrnuje výchovu, vzdělávání a péči o předškolní děti ve věku zpravidla od tří do šesti let v průběhu celého školního roku s výjimkou případů, kdy je provoz mateřské školy omezen nebo přerušen. V období letních prázdnin je uzavřena obvykle na dobu 5 týdnů. V době vánočních prázdnin je mateřská škola uzavřena mezi svátky, cca 1 týden.

     Omezení nebo přerušení provozu oznámí ředitelka zákonným zástupcům dítěte a zřizovateli mateřské školy 2 měsíce předem, písemnou formou na nástěnce ve vstupní hale, na webových stránkách mateřské školy a emailem zřizovateli. Dále ředitelka mateřské školy zveřejní možnosti a podmínky předškolního vzdělávání dětí mateřské školy v jiné mateřské škole, po dobu omezení nebo přerušení provozu. Omezit nebo přerušit provoz mateřské školy může ředitel mateřské školy ze závažných důvodů a po projednání se zřizovatelem i v jiném období, než v měsíci červenci nebo srpnu. Informace o omezení nebo přerušení provozu zveřejní ředitelka mateřské školy na přístupném místě ve škole a na webových stránkách školy neprodleně poté, co o omezení nebo přerušení provozu rozhodne.

    Děti se přijímají od 6.00 do 8.00 hodin. V 8.00 hodin se budova uzamyká. Po předchozí domluvě s rodiči se lze dostavit později (návštěva lékaře, …). Děti, které odcházejí po obědě, si rodiče mohou vyzvedávat od 11.50 do 12.15 hodin. Děti přihlášené k celodenní docházce lze vyzvedávat v době od 15.00 do 16.00 hodin. Ve zbývající době je budova školy uzamčena. Vstup rodičů nebo jiných osob do budovy je zajištěn pomocí komunikačního zařízení a dálkového otevírání dveří. Areál školy (školní zahrada) je oplocen. Vstup do areálu školy (školní zahrady) je povolen jen s vědomím pedagogického pracovníka. Po předání dítěte zákonnému zástupci nebo jím pověřeným osobám, není dovoleno zdržovat se v objektu mateřské školy, ani na zahradě. Mateřská škola může organizovat zotavovací pobyty dětí ve zdravotně příznivém prostředí bez přerušení vzdělávání, školní výlety a další akce související s výchovně vzdělávací činností školy. Jestliže se dítě neúčastní školního výletu nebo jiné akce související s výchovně vzdělávací činností školy, rodiče si děti nechají doma.

3.  Přijímání a vzdělávání dětí v mateřské škole

     Do mateřské školy jsou přijímány děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však od 2 let. Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok. Přijímání dětí do mateřské školy se provádí formou zápisu k předškolnímu vzdělávání. Termín a místo zápisu stanoví ředitel mateřské školy po dohodě se zřizovatelem (od 2. května do 16. května) a zveřejní je způsobem obvyklým – prostřednictvím webových stránek, úřední vývěsky před OÚ a místním rozhlasem.

     K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Předškolní vzdělávání je od 1. 9. 2017 povinné pro děti, které dosáhly od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhlo pátého roku věku, a ještě nezahájily povinnou školní docházku. Od září 2017 je zaváděno přednostní přijímání čtyřletých dětí pocházejících ze spádového obvodu dané mateřské školy. Od září 2018 je zavedeno přednostní přijímání dětí, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně třetího roku věku. Podmínky ke vzdělávání dvouletých dětí jsou podrobně rozepsány v příloze týkající se předškolního vzdělávání dětí ve věku od 2 do 3let.

     O přijetí či nepřijetí do mateřské školy rozhoduje ředitelka, která informuje rodiče zasláním Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání a také zveřejněním seznamu přijatých dětí na webových stránkách školy. Rozhoduje i o zkušební době pobytu dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce.

3.1 Povinné předškolní vzdělávání

     Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte. Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává v mateřské škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má dítě místo trvalého pobytu. Zákonný zástupce je povinen zajistit povinné předškolní vzdělávání formou pravidelné denní docházky v pracovních dnech. Rozsah povinného předškolního vzdělávání je stanoven na 4 hodiny denně. Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin. Zůstává ale právo dítěte vzdělávat se v mateřské škole po celou dobu provozu, v němž je vzděláváno. Zákonní zástupci mají povinnost zajistit, aby dítě, které plní povinné předškolní vzdělávání, docházelo řádně do školy.

3.2 Distanční výuka

Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření (například mimořádným opatřením KHS nebo plošným opatřením MZd) nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny dětí. Mateřské školy mají povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné, za předpokladu, že chybí většina dětí, která má povinné předškolní vzdělávání. Prezenční výuka dotčených dětí přechází na výuku distančním způsobem (s ohledem na jejich podmínky pro distanční vzdělávání). V takovém případě si rodiče domluví způsob komunikace pro výuku s pedagogy školy. Děti budou dostávat úkoly a pracovní listy dle TVP, které si mohou stáhnout z webových stránek školy, či 1x týdně vyzvednout v MŠ, za bezpečnostních opatření vyhlášených v daném období. Bude domluven způsob komunikace mezi rodiči a učiteli – email, Messenger, WhatsApp.

3.3 Individuální vzdělávání dítěte

     Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání individuálním vzděláváním dítěte, je povinen tuto skutečnost oznámit ředitelce spádové MŠ. Oznámení je povinen učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku (květen), kterým začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte. Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání musí obsahovat:

a/ jméno a příjmení, rodné číslo a místo trval. pobytu dítěte, v případě cizince místo pobytu dítěte

b/ období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno

c/ důvody pro individuální vzdělávání

     Ředitelka MŠ předá zákonnému zástupci dítěte přehled oblastí, v nichž má být dítě vzděláváno a dohodne se zákonným zástupcem dítěte způsob ověření a termíny ověření (včetně náhradních termínů). Zákonný zástupce je povinen zajistit účast dítěte u ověření. Pokud zákonný zástupce dítěte nezajistí účast dítěte u ověření, a to ani v náhradním termínu, ředitelka MŠ ukončí individuální vzdělávání dítěte. Výdaje spojené s individuálním vzděláváním dítěte hradí zákonný zástupce dítěte, s výjimkou speciálních kompenzačních pomůcek a výdajů na činnost MŠ, do níž bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání.

 3.4 Systém péče s přiznanými podpůrnými opatřeními

     Pokud je ve třídě mateřské školy vzděláváno individuálně integrované dítě, vytvoří ředitelka školy podmínky odpovídající individuálním vzdělávacím potřebám dítěte vedoucí k jeho všestrannému rozvoji. O přijetí dítěte se zdravotním postižením rozhoduje ředitelka na základě písemného vyjádření pediatra či školského poradenského zařízení, které navrhne podpůrná opatření. Pokud je ve třídě zařazené dítě s přiznanými podpůrnými opatřeními čtvrtého nebo pátého stupně – snižuje se počet o 2 děti (24 – 2), nejvýše o 5 z kapacity. Je – li ve třídě zařazeno dítěte s přiznaným podpůrným opatřením třetího stupně z důvodu mentálního postižení nejvyšší počet dětí se snižuje o 2 děti (24 – 2), nejvýše o 5. Ve třídě, kde je zařazeno dítě s přiznaným podpůrným opatřením třetího stupně (ne mentálního postižení) se snižuje počet o 1 za každé dítě (24 – 1), nejvýše o 5 dětí.

Podpůrná opatření prvního stupně

     Ředitelka MŠ rozhodne o poskytování podpůrných opatření prvního stupně bez doporučení školského poradenského zařízení i bez informovaného souhlasu zákonného zástupce. Tímto není dotčeno právo zákonného zástupce na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte. Ředitelka MŠ zpracuje plán pedagogické podpory, ve kterém bude upravena organizace a hodnocení vzdělávání dítěte, včetně úpravy metod a forem práce. Pokud by nepostačovala podpůrná opatření prvního stupně (po vyhodnocení plánu pedagogické podpory) doporučí ředitelka školy využití poradenské pomoci školského poradenského zařízení, za účelem posouzení speciálních vzdělávacích potřeb dítěte.

Podpůrná opatření druhého až pátého stupně

     Podmínkou pro uplatnění podpůrného opatření 2. až 5. stupně je doporučení školského poradenského zařízení, s informovaným souhlasem zákonného zástupce dítěte. K poskytnutí poradenské pomoci školského poradenského zařízení dojde na základě vlastního uvážení zákonného zástupce, doporučení ředitelky MŠ nebo OSPOD (Orgán sociálně – právní ochrany dětí).

     Ředitelka školy určí učitelku odpovědnou za spolupráci se školským poradenským zařízením, v souvislosti s doporučením podpůrných opatření dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami. Ředitelka školy zahájí poskytování podpůrných opatření 2. až 5. stupně bezodkladně po obdržení doporučení školského poradenského zařízení a získání informovaného souhlasu zákonného zástupce. Průběžně vyhodnocuje poskytování podpůrných opatření nejméně 1x ročně, v případě souvisejících okolností častěji. Ukončení poskytování podpůrného opatření 2. – 5. stupně je – li z doporučení školského poradenského zařízení zřejmé, že podpůrná opatření 2. – 5. stupně již nejsou potřeba. V takovém případě se nevyžaduje souhlas zákonného zástupce, s ním se pouze projedná.

 3.5 Vzdělávání dětí nadaných

     Mateřská škola vytváří ve svém školním vzdělávacím programu a při jeho realizaci podmínky k co největšímu využití potenciálu každého dítěte, s ohledem na jeho individuální možnosti. To platí v plné míře i pro vzdělávání dětí nadaných. Mateřská škola je povinna zajistit realizaci všech stanovených podpůrných opatření pro podporu nadání podle individuálních vzdělávacích potřeb dětí v rozsahu prvního až čtvrtého stupně podpory.

3.6 Vzdělávání dětí dvouletých

     Povinností ředitele je zajistit optimální podmínky pro vzdělávání, a to i pro děti od dvou do tří let (personální podmínky, obsah vzdělávání, bezpečnost, hygienu, prostory, vhodné hračky, velikost nábytku, didaktický materiál, stravování atd.). Ve vzdělávání dětí od dvou do tří let je velice důležité uvědomit si specifika této věkové skupiny. Dítě má velkou snahu poznávat, experimentovat, objevovat, poznávat všemi smysly, vymezovat se vůči ostatním, osamostatňovat se. Neorientuje se v čase ani v prostoru, žije přítomností, má malé zkušenosti. Rozdíly v jednotlivých oblastech jsou v tomto věku velmi výrazné. Proto je velmi důležité toto respektovat. Dítě potřebuje pravidelný denní režim, dostatek emoční podpory, zajištění pocitu bezpečí, přiměřené podnětné prostředí a činnosti, více individuální péče a srozumitelná pravidla. Z hlediska organizačního zajištění chodu je třeba umožnit, zejména dvouletým dětem, individuálně přizpůsobený adaptační režim, dostatek času na veškeré aktivity včetně převlékání a stravování, s právními předpisy zohlednit počty dětí ve třídě mateřské školy.

4.  Obsah předškolního vzdělávání 

     Mateřská škola je druhem školy. Cílem předškolního vzdělávání je výchova a vzdělávání dětí. To zajišťují pedagogičtí pracovníci s odborným vzděláním. Vyučovacím jazykem je jazyk český. Vzdělávání v mateřské škole se uskutečňuje podle Školního vzdělávacího programu (dále ŠVP), který je zpracován podle podmínek školy a v souladu se státním Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání. ŠVP vydává ředitelka školy a je zveřejněn na přístupném místě ve škole – na informační nástěnce školy a na webových stránkách mateřské školy. Do ŠVP může každý nahlížet a pořizovat si z něj opisy a výpisy. Děti pracují podle třídního programu, který vychází ze školního vzdělávacího programu. Ve škole vzděláváme všechny děti ve všech oblastech výchovy: tělesné, pracovní, estetické (hudební, výtvarné), rozumové (poznávací, jazykové, matematické) a mravní, přiměřeně jejich věku, vývoji a schopnostem. Děti, které od nás odcházejí z důvodu nástupu do povinné školní docházky, jsou na vstup do základní školy po všech stránkách připraveny. Pokud dítě není na vstup do ZŠ z jakýchkoliv důvodů připraveno, ředitelka doporučí pro dítě odklad školní docházky. Působíme na děti také v oblasti preventivní výchovy (prevence negativních jevů), enviromentální výchovy, nově. Pobyty dětí venku se realizují podle počasí většinou na školní zahradě, v okolí MŠ (vycházky do lesa, na louku, obecní hřiště) nebo v menší míře i tematickými návštěvami vzdálenějších míst. Škola organizuje podle zájmu rodičů i jiné aktivity, které zajišťují jiné subjekty a které jsou úplatné (návštěvy divadla, výstavy, předplavecký výcvik). Tyto aktivity nejsou pro děti povinné, o jejich účasti rozhodují rodiče. 

5.  Vnitřní režim školy 

5.1 Základní denní režim

     Vnitřní režim školy spojený s poskytováním předškolního vzdělávání podle školního vzdělávacího programu je určen základním denním režimem. Režim dne je flexibilní, vychází z potřeb dítěte a ze zájmu dětí. Respektuje vývojové a věkové zvláštnosti dětí.

od do
6:00   8:00 příchod, předávání dětí učitelkám, spontánní zájmové aktivity dětí
8:00   8:30 pohybové aktivity, komunitní kruh
8:30   9:00 dopolední svačina, osobní hygiena dětí
9:00   9:30 spontánní zájmové aktivity dětí, předškoláček (zpravidla každé pondělí)
9:30 11:30 vzdělávací aktivity řízené pedagogickými pracovníky v souladu se ŠVP v prostorách školy nebo jiných prostorách a při pobytu dětí mimo školu
11:30 12:15 oběd, osobní hygiena dětí, odchod dětí domů
12:15 14:00 spánek a odpočinek, klidové aktivity
14:00 14:30 odpolední svačina, osobní hygiena dětí
14:30 16:00 volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky, rozchod dětí

  5.2 Přebírání a předávání dětí

     Ředitelka mateřské školy písemně dohodne se zákonným zástupcem dítěte docházku dítěte do mateřské školy (dny docházky a délku pobytu v těchto dnech), případně změnu dohodnuté docházky. Děti předávají učitelce nebo je přebírají od učitelky rodiče nebo zákonnými zástupci dítěte pověřené osoby (např. babička, sourozenec) ve třídě nebo na školní zahradě. Písemné pověření k vyzvedávání jinou osobou než zákonným zástupcem, předá rodič dítěte ředitelce školy. Rodiče nebo jiné pověřené osoby převlékají dítě v šatně. Rodiče nebo jiné pověřené osoby neponechávají dítě v šatně bez dohledu, jsou odpovědné za dítě do té doby, než předají ve třídě dítě učitelce. Předávacím místem jsou dveře mezi šatnou a třídou, na zahrádce vstupní branka. V případě nutnosti informují učitelku o zdravotním stavu dítěte. Předat učitelce lze dítě pouze v takovém zdravotním stavu, ve kterém neohrožuje zdraví vlastní ani zdraví ostatních dětí.

5.3 Omlouvání nepřítomnosti dětí a možnost ukončení předškolního vzdělávání

     Zástupce dítěte oznámí známou nepřítomnost dítěte učitelce předem osobně, telefonicky (SMS zprávou). U dětí s povinnou předškolní docházkou je ředitelka MŠ oprávněna požadovat doložení důvodu nepřítomnosti dítěte. Zákonný zástupce je povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy. V případě neomluvené absence informuje učitelka ředitelku školy, která poskytnutí informace vyhodnocuje. Neomluvenou absenci dítěte řeší ředitelka školy pohovorem se zákonným zástupcem. Ředitelka MŠ může po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže:

 • se dítě bez omluvy nepřetržitě neúčastní předškol. vzdělávání po dobu delší než dva týdny
 • zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz MŠ
 • ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo škols.poradens.zařízení
 • zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání nebo školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelkou jiný termín úhrad

      Vzdělávání nelze ukončit dítěti v povinném ročníku školní docházky.

5.4 Školní stravování, výše úplaty, její splatnost a odhlašování stravného

     Podstatnou náležitostí podmiňující poskytování předškolního vzdělávání je i poskytování školního stravování. Dítěti je zajištěno školní stravování, které poskytuje školní jídelna. Činnost školní jídelny vykonává Mateřská škola Velké Žernoseky, okres Litoměřice. Dítě, které je v mateřské škole vzděláváno ve třídě s celodenním provozem, má právo denně odebrat oběd, jedno předcházející a jedno navazující doplňkové jídlo. Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví ředitelka po dohodě s rodiči způsob a rozsah stravování dítěte. Rozsah se stanoví tak, aby se dítě, je-li v době podávání jídla přítomno v mateřské škole, stravovalo vždy. V případě zajišťování stravování dítěte jiným způsobem (např. stravou, která je dítěti připravována doma) je zákonný zástupce zajistit stravování dítěte tak, aby se dítě stravovalo v době, kdy se v mateřské škole podává jídlo.

     Úplata za školní stravování je určena výší finančního normativu, jehož výše se určí v rámci rozpětí finančních limitů stanovených ve vyhlášce č. 107/2005 Sb., v platném znění, podle cen potravin v místě obvyklých. Úplata za školní stravování za příslušný kalendářní měsíc je splatná nejpozději do patnáctého dne následujícího kalendářního měsíce, nedohodne-li se ředitelka mateřské školy se zákonným zástupcem dítěte jinak.

     Pokud dítěti stravu z důvodu nepředpokládané nepřítomnosti (nejčastěji nemoci) nelze včas odhlásit, mohou si rodiče pro stravu přijít, a to v době od 11.00 do 11.30 hodin do mateřské školy. Nutností jsou vlastní přepravní nádoby. Jídlo vydané do přinesených nádob je určeno k okamžité přímé spotřebě. Tato možnost je pouze první den nepřítomnosti, pak musí rodič stravu odhlásit. Pokud rodiče své dítě ze stravy včas neodhlásí, jsou povinni stravu zaplatit. Přihlášky a odhlášky se provádějí ústně nebo telefonicky učitelce či na telefon mateřské školy. Dítě, které po nemoci nebo jiné nepřítomnosti přichází do mateřské školy, musí být přihlášeno ke stravování – nejpozději do 8.00 hodin v den nástupu. Dítě bez přihlášené stravy nemůže být k pobytu do mateřské školy přijato. Stejný postup je při jakékoliv následující nepřítomnosti, dítěti se odhlásí strava nejpozději do 7.30 hodin téhož dne a od 6.00 do 16.00 hodin na následující den/dny.

     Rodiče uhradí stravu inkasem z jejich účtu či hotově, k rukám ředitelky MŠ dle časového rozpisu, vždy do jednoho týdne, od vydání předpisu, nejpozději do 15.tého v měsíci. Zákonnému zástupci může být snížena nebo prominuta úplata za školní stravování, jestliže o snížení nebo prominutí úplaty požádá a doloží důvody snížení nebo prominutí úplaty (zejména sociální znevýhodnění, zdravotní postižení). Opakované nezaplacení úplaty za školní stravování v termínu může být také důvodem k ukončení docházky dítěte do mateřské školy.

     Není vhodné, aby si děti při příchodu do mateřské školy nosily jídlo, sladkosti a pití. Při oslavě svátku a narozenin si děti mohou přinést bonbóny, vhodnější je ovoce.

5.5 Úplata za předškolní vzdělávání

     Za předškolní vzdělávání platí zákonní zástupci úplatu. Výši úplaty stanovuje ředitelka školy na základě zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění. Vnitřní předpis, kterým ředitelka školy stanovuje výši úplaty je zveřejněn na místě určeném pro informace rodičům a na webových stránkách mateřské školy. Aktuální výši úplaty stanoví ředitelka školy na daný školní rok a je sdělena zákonným zástupcům při vstupu do MŠ, na informační tabuli pro rodiče, nejpozději do 30. června předcházejícího školního roku. V případě přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v průběhu školního roku, oznámí stanovenou výši úplaty ředitelka školy zákonnému zástupci při přijetí dítěte. Výše úplaty je pro všechny zapsané děti stejná a platí po celý školní rok od 1.9. do 31.8. Nejvyšší možná výše úplaty za předškolní vzdělávání se stanoví jako 50 % skutečných průměrných měsíčních neinvestičních nákladů právnické osoby vykonávající činnost mateřské školy, které připadají na předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole v uplynulém kalendářním roce. Před určením procentního podílu jsou z uvedených nákladů odečteny náklady, na jejichž úhradu byly použity finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu. Úplata je splatná podle zákona do 15. dne v měsíci. Po dohodě se zákonnými zástupci může být dohodnut i jiný termín. Úplata se platí trvalým příkazem z účtu či hotově, k rukám ředitelky mateřské školy dle časového předpisu. Rodiče musí dodržovat termín placení úplaty i v případě nepřítomnosti svého dítěte v mateřské škole. Opakované neplacení úplaty v termínu či nedodržení termínu, může být důvodem k ukončení docházky dítěte do mateřské školy.

     Úplata se neplatí za děti v posledním ročníku mateřské školy. Vzdělávání v mateřské škole se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku i v případě udělení odkladu školní docházky. Zákonní zástupci mohou písemně požádat o osvobození úplaty. O osvobození úplaty rozhoduje ve správním řízení ředitelka školy. Písemná žádost se podává ředitelce školy předem. Zákonný zástupce je povinně osvobozen od úplaty, jestliže podá žádost o osvobození od úplaty z níže uvedených důvodů a existenci těchto důvodů prokáže. Důvody jsou následující:

a)    žadatelem je zákonný zástupce dítěte pobírající opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi,

b)    žadatelem je zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, kterému (dítěti) náleží zvýšení příspěvku na péči,

c)     žadatelem je rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě,

d)    žadatelem je fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče.

Jestliže zákonný zástupce požádá o osvobození od úplaty přede dnem splatnosti úplaty za příslušný kalendářní měsíc, nenastane splatnost úplaty dříve než dnem, kdy rozhodnutí ředitele mateřské školy o této žádosti nabude právní moci.

     V měsíci červenci a srpnu, v případě přerušení provozu mateřské školy, sníží ředitelka mateřské školy úplatu všem řádně omluveným dětem zapsaným k docházce v daném školním roce na polovinu. Rovněž se úplata poměrně sníží v případě, je-li provoz mateřské školy přerušen po dobu delší než 5 vyučovacích dnů pro kalendářní měsíc.

     Rodiče musí dodržovat termín placení úplaty i v případě nepřítomnosti svého dítěte v mateřské škole. Opakované neplacení úplaty v termínu či nedodržení termínu úplaty může být důvodem k ukončení docházky dítěte do mateřské školy.

6.  Práva a povinností dětí a jejich zák. zástupců a pravidla vzájem. vztahů se zaměstnanci 

6.1 Dítě má právo

 • individuálně uspokojovat své potřeby
 • užívat spontánně celé prostředí třídy
 • účastnit se aktivit nabízených učitelkou nebo ostatními dětmi
 • podílet se na plánování programu a rozhodování ve společných záležitostech
 • vyjádřit svůj názor, nesouhlas
 • podílet se na tvorbě pravidel soužití
 • poskytnutí podpůrných opatření
 • laskavé, vlídné, vstřícné a trpělivé jednání ze strany pedagoga;
 • na opakovanou edukaci ze strany školy, v rovině prevence šíření infekčních chorob a dodržování pravidel osobní hygieny;
 • na vytváření prostředí ze strany mateřské školy, pro dodržování zásad hygieny;
 • na prostředí, ve kterém se předchází šíření infekčních chorob a dodržují se v rámci možností mateřské školy a v souladu s platnými právními předpisy hygienická opatření a požadavky na zákonné zástupce dětí
 • na ochranu zdraví a bezpečí
 • na citlivé, empatické chování všech dospělých v mateřské škole i mimo ni
 • dítě má právo na poskytování předškolního vzdělávání v souladu s rámcovým vzdělávacím programem a školním vzdělávacím programem v bezpečném prostředí.
 • individuálně integrované dítě má právo na vytvoření podmínek odpovídajících jeho individuálním vzdělávacím potřebám.
 • dítě má právo na poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání.
 • dítě má právo na poskytování školských služeb (školní stravování).
 • dítě, které je občanem EU, nebo dítě, které je rodinným příslušníkem občana EU, má právo na přístup k předškolnímu vzdělávání a školským službám za stejných podmínek jako občané ČR.
 • dítě, které je cizincem ze třetích států (není občanem EU), má přístup k předškolnímu vzdělávání a školským službám za stejných podmínek jako občané České republiky (občané EU), pokud má právo pobytu na území ČR na dobu delší než 90 dnů, pokud je azylant, osobou požívajícími doplňkové ochrany, žadatelem o udělení mezinárodní ochrany nebo osobou požívající dočasné ochrany.
 • na ochranu školy a státu v případě podezření zanedbávání či týrání
 • respektujeme práva dětí a řídíme se Úmluvou o právech dítěte, která byla přijata dne 20. listopadu 1989, Valným shromážděním OSN
 • v případech dětí se sociálním znevýhodněním se řídíme k materiálem MŠMT č.j. 27607/2009-60, Metodickému doporučení k zabezpečení rovných příležitostí ve vzdělávání, dětí, žáků a žákyň se sociálním znevýhodněním. Materiál je přílohou Školního řádu

6.2 Dítě má povinnost 

 • respektovat individuální potřeby ostatních dětí kolektivu
 • respektovat pokyny pedagogických pracovníků
 • účastnit se odpočinkových či klidových aktivit vycházejících z denního režimu
 • respektovat základní pravidla vzájemného soužití v kolektivu, pravidla ve třídě a mateřské škole
 • dodržovat zásady osobní hygieny
 • respektovat práva vrstevníků na bezpečí a ochranu zdraví, fyzicky, ani psychicky nezasahovat do důstojnosti a osobní integrity
 • účastnit se v situacích vyplývající z platných právních předpisů a nařízení tzv. distanční formy výuky.

6.3 Zákonní zástupci dítěte (rodiče, popřípadě jiné oprávněné osoby) mají právo 

 • být seznámeni s dokumentací MŠ
 • vyjadřovat svůj názor k těmto materiálům
 • na informace o akcích konaných mimo budovu mateřské školy a areál mateřské školy (např. výlet, škola v přírodě) s dostatečným časovým předstihem, před konáním podobné akce na přístupném místě ve škole a na webových stránkách školy, SMS zprávami
 • rozhodnout o neúčasti dítěte na akcích mateřské školy, které je nutno hradit nad rámec úplaty za předškolní vzdělávání
 • své stížnosti řešit s učitelkou a pokud nedojde k vyřešení problému, obrátit se na ředitelku školy
 • právo na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života
 • vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání dětí, a to přímo u pedagogického pracovníka v dohodnuté době nebo na rodičovských schůzkách
 • ukončit předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole.
 • dohodnout s ředitelem školy docházku dítěte do mateřské školy, způsob a rozsah stravování dítěte v mateřské škole
 • na informace o průběhu a o výsledcích vzdělávání dítěte, a to přímo u pedagogického pracovníka v dohodnuté době (konzultační hodiny), dále na poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání dítěte
 • zapojovat se do aktivit MŠ 

6.4 Zákonní zástupci dítěte (rodiče, příp. jiné oprávněné osoby) jsou povinni 

 • dodržovat školní řád a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti
 • ve stanoveném termínu hradit úplatu za předškolní vzdělávání a stravování,
 • informovat MŠ o důvodech nepřítomnosti dítěte
 • respektovat systém evidence a dokládání absence dětí plnících povinné, předškolní vzdělávání
 • dítě předávali pedagogickému pracovníkovi řádně, v určené nebo dohodnuté době
 • předávali pedagogickému pracovníkovi dítě ve zdravotním stavu, ve kterém neohrožuje zdraví vlastní ani zdraví ostatních dětí
 • dítě přebírali od pedagogického pracovníka řádně, v určené nebo dohodnuté době
 • dodržovat při vzájemném styku se zaměstnanci MŠ, s jinými dětmi docházejícími do MŠ a ostatními zákonnými zástupci dětí pravidla slušného chování a vzájemné ohleduplnosti
 • respektovat denní režim mateřské školy a vývojová a individuální specifika nejen svého dítěte, ale také ostatních dětí navštěvujících MŠ
 • dítě docházelo do školy vhodně a čistě oblečeno a upraveno
 • na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte
 • informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání
 • oznamovat škole údaje vedené ve školní matrice a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte, a změny v těchto údajích
 • řádně zajišťovat stravování dítěte v případě, kdy zákonný zástupce zajišťuje stravování dítěte samostatně.

6.5 Důsledky porušování povinností zákon.zástupců dítěte nebo jiných pověřených osob         

     Ředitelka mateřské školy může po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte, pokud

 • dítě se nepřetržitě neúčastnilo vzdělávání po dobu delší než dva týdny a nebylo omluveno zákonným zástupcem v souladu se školním řádem,
 • zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy,
 • zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem školy jiný termín úhrady.
 • pokud zákonný zástupce dítěte nebo jiná pověřená osoba nevyzvedne dítě do stanovené doby nebo je při předávání dítěte v takovém stavu, ve kterém nemůže zajistit řádný dohled nad dítětem, příslušný pedagogický pracovník podnikne postupně následující kroky
  • kontaktuje zákonného zástupce (resp. druhého zákonného zástupce) telefonicky,
  • telefonicky informuje ředitelku mateřské školy, na pokyn ředitelky mateřské školy kontaktuje obecní úřad, který zajistí dítěti neodkladnou péči,
  • případně se obrátí na Policii ČR.
 • pokud zákonný zástupce opakovaně vyzvedává své dítě po provozní době, má mateřská škola povinnost informovat zákonné zástupce o tom, že se jedná o narušení provozu mateřské školy. V případě, že dojde k opakovanému narušení provozu mateřské školy, může ředitel po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání ve smyslu § 35 odst. 1 písmene b) 10 školského zákona.

7.  Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

     Mateřská škola se řídí § 29 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Dle tohoto ustanovení má mateřská škola povinnost zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví dětí při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech, přičemž podmínky zajištění této bezpečnosti a ochrany zdraví dětí upravuje školní řád (ust. § 30 odst. 1 písm. c) školského zákona).

     Mateřská škola nejen že zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví či pravidla náležitého dohledu, ale též podmínky předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění mezi dětmi. Dále se mateřská škola řídí ust. § 7 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, který ukládá zařízením pro výchovu a vzdělávání (tj. i mateřským školám – srov. jeho ust. § 7 odst. 1) povinnost zajistit oddělení dítěte, které vykazuje známky akutního onemocnění, od ostatních dětí.

     Mateřská škola má právo ve smyslu § 35 odst. 1 písm. b) školského zákona. „vyloučit“ dítě ze vzdělávání v případě onemocnění, přičemž při závažném a opakovaném porušování těchto ustanovení rodičem může mateřská škola ukončit předškolní vzdělávání dítěte.

Podmínky vstupu dítěte do mateřské školy v oblasti zdraví

     Do mateřské školy je možné přivést dítě pouze zcela zdravé, to je bez známek jakéhokoliv akutního infekčního onemocnění, nebo parazitárního napadení.

Za příznaky akutního infekčního onemocnění se považuje:

- průhledná rýma, která intenzivně dítěti vytéká z nosu, a to i bez zvýšené tělesné teploty,

- zabarvená – zelená, žlutá, hnědá rýma, která vytéká dítěti z nosu, a to i bez zvýš. těles. teploty,

- intenzivní kašel (který přetrvává i při klidové činnosti dítěte), a to i bez zvýšené tělesné teploty,

- náhlý výsev vyrážky na těle, který svými příznaky může odpovídat – planým neštovicím, 5.

  nemoci, 6. nemoci, syndromu ruka-noha-ústa, spále, impetigu,

- průjem a zvracení a to i 3 dny poté, co již dítě nemá průjem a nezvrací. (Mateřská škola nemůže

  dětem podávat dietní stravu. Proto dítě, které nemá realimentovaný trávící trakt na běžnou

  stravu nepřijme.)

- zarudnutí očí, výtok bílého nebo zabarveného sekretu z jednoho nebo obou očí,

- zvýšená tělesná teplota nebo horečka.

Za příznaky parazitární onemocnění se považuje:

- intenzivní svědění vlasové pokožky, nález vši dětské nebo vajíčka vši dětské (hnidy) ve vlasech

  pohledem. (dítě může školka přijmout až tehdy, je-li zcela odvšivené, bez živých vší a hnid),

- neklid, svědění v okolí konečníku, nález roupů při vykonání potřeby na WC pohledem

Dítě po očkování nelze přijmout pokud:

- je naočkované v den, kdy přichází do mateřské školy (nástup je možný až následující den, kvůli

  možným reakcím a nežádoucím účinkům na očkovací látku),

- pokud má dítě i následující den po očkování reakci na očkovací látku, tím je myšlena zvýšená

  tělesná teplota, velké zarudnutí, otok nebo bolest v místě vpichu očkovací látky, výsev vyrážky,

  zvýšená únava, malátnost

Odeslání dítěte do domácího léčení

     Mateřská škola má právo ihned a kdykoliv během dne odeslat dítě do domácího léčení, pokud má podezření, že je dítě akutně nemocné, nebo má parazitární onemocnění, přičemž zákonný zástupce je povinen si pro dítě neprodleně bez zbytečného odkladu přijít, nebo písemně (SMS nebo emailem) pověřit vyzvednutím dítěte zletilou osobu. Do doby, než je dítě vyzvednuto z mateřské školy, je mateřská škola povinna zajistit jeho oddělení od ostatních dětí v kolektivu. Dítě přichází do mateřské školy zcela zdravé s ukončenou léčbou a bez zjevných příznaků.

Oznamovací povinnost

     Zákonný zástupci mají povinnost mateřské škole nahlásit infekční a parazitární onemocnění u svého dítěte, aby se zamezilo dalšímu šíření u těchto infekčních onemocnění: plané neštovice, spála, impetigo, průjem a zvracení, 5. nemoc, 6. nemoc, syndrom ruka-noha-ústa, zánět spojivek, pedikulóza, roupi, svrab. Na základě informace o infekčním onemocnění od zákonných zástupců má mateřská škola povinnost informovat ostatní rodiče, že se v mateřské škole vyskytlo infekční nebo parazitární onemocnění. Oznámení probíhá formou obecného písemného oznámení na viditelném místě, že se ve školce vyskytuje konkrétní onemocnění.

Chronická onemocnění u dítěte.

     Pokud má dítě chronické onemocnění, které se projevuje svými příznaky jako akutní infekční onemocnění (alergie), je nutné mateřské škole předložit potvrzení lékaře specialisty (alergologa), nebo praktického ošetřujícího lékaře (pediatra), že dítě má zmíněné chronické onemocnění. Bez potvrzení bude dítě považováno za akutně nemocné a bude odesláno do domácího léčení.

Mimo alergii, je za chronické onemocnění, ke kterému mateřská škola potřebuje potvrzení od lékaře specialisty nebo pediatra, považována epilepsie, astma bronchiale, metabolická onemocnění.

Podávání léků a léčivých přípravků dětem v mateřské škole.

     Mateřská škola nemá povinnosti dětem v mateřské škole podávat jakékoliv léky a léčivé přípravky jak volně prodejné, tak na lékařský předpis z medikace lékaře. Pedagogický pracovník podle § 2 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů, nemůže podávat léky, protože není zdravotnickým pracovníkem, který má k tomu oprávnění. V případě, že dítě potřebuje v neodkladné situaci, v rámci první pomoci, podat lék, nebo lék, který je medikován lékařem a musí jej dítě pravidelně užívat v určenou dobu, je nutné písemně požádat mateřskou školu a doložit potřebnost zprávou od lékaře.  V případě kladného vyřízení žádosti je zákonný zástupce povinen se osobně dostavit a při předávání léku pedagogickému pracovníkovi, který s podáváním léku souhlasil, sepsat na místě „Protokol o podávání léků.“ Mateřská škola je povinna, i přes souhlas s podáváním léků, volat v život ohrožujících stavech záchrannou službu. Pokud mateřská škola žádost rodiče o podávání léků zamítne, je rodič povinen zajistit podání léků sám. 

7.1 Bezpečnost a ochrana dětí je zajištěna 

 • Řádným vykonáváním dohledu nad dětmi od doby, kdy pedagogický pracovník převezme od jeho zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby, až do doby, kdy je pedagogický pracovník předá jeho zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě.
 • Stanovením dostatečného počtu pedagogických pracovníků vykonávajících dohled při pobytu dětí mimo budovu školy a areál školy.
 • Stanovením dostatečného počtu pedagogických pracovníků, případně jiných zletilých osob, vykonávajících dohled při specifických činnostech (např. sportovních) nebo při pobytu dětí v prostředí náročném na bezpečnost.
 • Při všech činnostech učitelka dbá, aby byl jejich obsah, intenzita a obtížnost přiměřené věku a individuálním schopnostem dítěte.
 • Při přesunech dětí při pobytu mimo území mateřské školy po pozemních komunikacích se pedagogický dohled řídí pravidly silničního provozu.
 • Při pobytu dětí v místech mimo areál školy se využívají pouze bezpečná místa, která učitelka předem zkontroluje a případně odstraní nebezpečné předměty nebo jiné zdroje nebezpečí (např. ostré předměty).
 • Před pohybovými činnostmi učitelka zkontroluje, zda jsou vnitřní nebo venkovní prostory pro tuto činnost připraveny, odstraní případné nebezpečné předměty nebo jiné zdroje nebezpečí, před využitím cvičebního nářadí a náčiní zkontroluje jeho bezpečnost a funkčnost.
 • Při rozvoji manuální zručnosti nebo při výtvarné výchově se používají pouze nástroje zvlášť upravené (např. nože, nůžky se zaoblenými hranami).
 • Případným doložením zdravotní způsobilosti dítěte ke vzdělávání ve formě potvrzení od ošetřujícího lékaře, jestliže učitelka má při přebírání dítěte důvodné podezření, že dítě není zdravé a jeho pobyt v mateřské školy by mohl ohrozit jak jeho zdraví, tak zdraví ostatních dětí.
 • V případě školního úrazu je učitelka povinna zajistit prvotní ošetření dítěte, rodiče jsou vyrozuměni bezodkladně. Školní úraz je definován jako úraz, který se stal dítěti při výchovně vzdělávací činnosti v prostorách mateřské školy nebo při akcích konaných MŠ. Každý úraz musí být zaznamenán do knihy úrazů. Záznam o školním úrazu podle vyhlášky č.64/2005 Sb., v platném znění vyhotovuje škola v případě, že v jeho důsledku vznikla nepřítomnost dítěte ve výchovně – vzdělávacím procesu alespoň dva dny, nejpozději do dvou pracovních dnů ode dne nahlášení úrazu na stanoveném tiskopise. 

7. 2 Ochrana před sociálně patologickými jevy, před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

 • Důležitým prvkem ochrany před sociálně patologickými jevy je i výchovně vzdělávací působení na děti předškolního věku zaměřené na zdravý způsob života. V rámci školního vzdělávacího programu jsou proto děti nenásilnou formou a přiměřeně k jejich věku a schopnostem vedeni k pochopení a porozumění dané problematice, jsou seznamovány s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti, patologického hráčství, vandalismu, kriminality a jinými formami násilného chování a jsou jim vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu.
 • V rámci prevence před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí provádí pedagogičtí pracovníci mateřské školy monitoring a screening vztahů mezi dětmi ve třídním kolektivu s cílem řešit případné deformující vztahy mezi dětmi již v jejich počátcích, a to ve spolupráci se zákonnými zástupci, případně za pomoci školských poradenských zařízeních.
 • Důležitým prvkem prevence v této oblasti je i vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a pedagogickými pracovníky a mezi pedagogickými pracovníky a zákonnými zástupci dětí.

8.  Podmínky zacházení s majetkem školy 

8.1 Zacházení s majetkem školy ze strany dětí 

     Po dobu pobytu dítěte v mateřské škole zajišťují učitelky, aby děti úmyslně nepoškozovaly majetek školy. Jsou vedeny k tomu, aby zacházely šetrně s učebními pomůckami, hračkami a dalšími vzdělávacími potřebami. Školní zahrada je určena pouze pro potřeby mateřské školy a využívání herních prvků je cizím osobám zakázáno. Závady na majetku jsou zaměstnanci povinni ohlásit ředitelce školy, ta zařídí její odstranění nebo opravení v co možná nejkratší době.

8.2 Zabezpečení budovy MŠ

     Mateřská škola je volně přístupná pouze v době stanovené pro přijímání dětí a odcházení dětí. Mimo tuto dobu je možné použít zvonek s videokamerou u vstupních dveří. Zákonní zástupci pobývají v mateřské škole jen po dobu nezbytně nutnou pro převlékání dítěte v šatně, po dobu jeho předávání a vyzvedávání ze třídy. Každý z pracovníků školy, který otevírá budovu cizím příchozím, je povinen zjistit důvod jejich návštěvy a zajistit, aby se nepohybovali bez kontroly po budově.

8.3 Další bezpečnostní opatření

     Ve všech prostorách školy platí přísný zákaz požívání alkoholu, kouření, používání nepovolených elektrických spotřebičů, odkládání osobních věcí zaměstnanců na místa, která k tomu nejsou určena.

9.  Závěrečná a zrušovací ustanovení

     Ředitelka prokazatelně seznámí se školním řádem zaměstnance a přiměřeným způsobem děti mateřské školy a informuje zákonné zástupce o jeho vydání, platnosti, změnách a aktualizacích.

Zveřejní školní řád na přístupném místě ve škole. 

Školní řád byl aktualizován dne 22. 10. 2023

Školní řád nabývá platnosti dne 23. 10. 2023

Školní řád zrušuje školní řád ze dne 1. 9. 2020

 

Velké Žernoseky 23. 10. 2023

Mgr. Bc. Pavla Kročilová

Ředitelka mateřské školy