Vnitřní řád školní jídelny

Adresa školy: Mateřská škola Velké Žernoseky 159, okr. Litoměřice
Telefon: 416 747 122
Email: msbroucci@seznam.cz
Web: www. msbroucci.cz
Zaměstnanci: vedoucí ŠJ
kuchařka
pokladní ŠJ/ředitelka MŠ

I. Zásady provozu

Školní jídelna zabezpečuje stravování dětí a stravování vlastních zaměstnanců. Provoz ŠJ se řídí zejména vyhláškou č.107/2005, o školním stravování, vyhláškou č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky, vyhláškou č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, nařízení E.S. 852/2004, o hygieně potravin a dále příslušnými hygienickými předpisy, včetně novelizací. Jídelní lístek je vyvěšen na nástěnce v šatně MŠ. Za jeho sestavování zodpovídá kuchařka a vedoucí školní jídelny. Je sestavován na základě výživových norem zdravé výživy a dodržování spotřebního koše vybraných potravin.

II. Provoz ŠJ

Pracovní doba: 6. 00 – 14. 30 hod.
Výdejní doba: Přesnídávka 8. 30 hod.
Oběd 11. 30 hod.
Svačina 14.30 hod.

III. Organizace stravování a pitný režim

Školní jídelna slouží ke stravování dětí a zaměstnanců mateřské školy. Příprava stravy probíhá ve vlastní školní kuchyni, děti se stravují na třídě. Jídlo se vydává kuchařkou dětem tak, aby byly co nejvíce vedeny k samostatnosti. Dbá se na to, aby se dodržovaly časové rozestupy mezi přesnídávkou, obědem a odpolední svačinou. Na děti nespěcháme, nenutíme je do dojídání jídla. Dbáme však, aby dítě přijímalo dostatek tekutin. Použité nádobí odkládají děti na stanovené místo. Děti mají k dispozici nápoj již od 6. 00 hodin. Ten se během dne doplňuje podle potřeby do uzavíratelné nádoby. Čaj vaří paní kuchařka ve varné konvici v kuchyni, dále si děti mohou vybrat vodu se sirupem, multivitamín, minerální vodu, mléko či vodu s citronem. V jarním a letním období se dětem dává do plastové láhve (přinesené z domova) pití, které si berou s sebou ven na zahrádku.

IV. Výše stravného

Výše stravného je určena dle vyhlášky o školním stravování 107/2005 Sb., kde jsou strávníci zařazovány do jednotlivých věkových skupin na dobu školního roku, ve kterém daného věku dosahují. Školní rok začíná 1. září a končí 31. srpna následujícího roku.

Věková skupina

Finanční limit na nákup potravin + pitný režim

Stanovená úhrada

Stanovená úhrada

Přesnídávka

Oběd

Svačina

Polodenní

Celodenní

Děti do 6 let

10,- Kč + 1,- Kč

26,- Kč + 1,- Kč

10,- Kč + 1,- Kč

38,- Kč

49,- Kč

Děti nad 6 let

12,- Kč + 1,- Kč

28,- Kč + 1,- Kč

12,- Kč + 1,- Kč

42,- Kč

55,- Kč


Školní jídelna zajišťuje stravování i pro své zaměstnance – učitelky a kuchařku, které mají nárok na zvýhodněné stravování v ceně 33,- Kč za oběd, pokud v daný den odpracují alespoň 3 hodiny, dle vyhlášky o nákladech na závodní stravování č. 84/2005 Sb .
Nápoje jsou součástí každého jídla, ostatní pitný režim pro děti je zajištěn během celého dne v rámci pitného režimu.

V. Stravování – rozsah a úhrada stravného

Ke stravování se přijímají strávníci na základě vyplněné přihlášky. Při přijetí dítěte do MŠ jsou rodiče v evidenčním listě dítěte seznámeni se způsobem a rozsahem úhrady za stravování. Rozsah se stanoví tak, aby se dítě, je-li v době podávání jídla v MŠ stravovalo vždy / Vyhláška o MŠ č. 14/2005, §4 /. Na základě potvrzení od lékaře může být dítě s alergií na určité potraviny stravováno tak, aby byly tyto potraviny vyloučeny a nahrazeny jinými. Ředitelka školy může po předchozím písemném upozornění zástupci dítěte ukončit předškolní vzdělávání, jestliže opakovaně neuhradí úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne si s ředitelkou jiný termín úhrady /Zákon č.561/2004, § 35, odst. 1d/.

VI. Odhlášky stravného

Odhlášku lze provést telefonicky na tel. čísle 416 747 122, od 6. 00 – 7. 30 hod. – na probíhající den a od 6. 00 – 16.00 hod. – na následující den (dny).                                                                  

VII. Vyúčtování a platba stravného

Vyúčtování stravného bude provedeno u každého strávníka na konci daného měsíce, dle odebrané stravy a bude hrazeno v hotovosti k rukám ředitelky mateřské školy nebo inkasem, nejpozději do 15.tého následujícího měsíce. Úřední hodiny stanovené na vybírání hotovostních plateb jsou:

Lichý týden – PO – PÁ od 16. 00 hodin

Sudý týden – ÚT, ČT, PÁ od 16. 00 hodin

VIII. Přerušení provozu MŠ

Přerušení provozu z organizačních či technických důvodů se uvádějí v dostatečném časovém předstihu. V těchto dnech jídelna nevaří.

IX. Vyzvednutí stravy v době nemoci či náhlé nepřítomnosti

Zákonní zástupci dětí si mohou vyzvednout oběd do jídlonosičů pouze první den nepřítomnosti dítěte. První den neplánované nepřítomnosti dítěte ve škole se podle vyhlášky č. 107/2005 Sb., považuje za pobyt ve škole, ostatní dny nemá dítě nárok na dotovanou stravu a je povinen odhlásit obědy. Za neodebranou nebo neodhlášenou stravu se finanční náhrada neposkytuje. Nevyzvednutá strava v l. den nepřítomnosti ve škole propadá bez náhrady.

Další obědy v době nemoci musí být odhlášeny. Zaměstnanci MŠ nemají nárok na oběd ani první den v nemoci. Strávníkům, kterým je oběd vydáván do jídlonosičů je přísně vymezen čas a prostor pro jejich odběr. Tento výdej je pouze v kuchyni od 11.00 hod. do 11.30 hod. Pokrm je určen k okamžité spotřebě!

X. Jídelníček

Je na každý týden vyvěšen na nástěnce v šatně dětí a umístěn webových stránkách mateřské školy. Školní jídelna zabezpečuje především stravování dětí, proto je výběr jídel na jídelníčku podmíněn správnými výživovými normami pro školní stravování.

                                                                   XI. Dotazy, připomínky

Dotazy, připomínky, případné problémy řešte ihned přímo s vedoucí ŠJ, případně s vedením školy.

XII. Alergeny v potravinách

Označování alergenů je legislativně stanoveno na datum od 13. 12. 2014 v souladu s potravinovým právem. Předpisy stanovují specifické požadavky na označování alergenových složek, u kterých je vědecky prokázáno, že vyvolávají u spotřebitelů alergie nebo nesnášenlivosti představující nebezpečí pro zdraví. Je tedy požadováno, aby veškeré složky byly zřetelně označeny názvem příslušné alergenní složky, pokud není přímo v názvu potraviny nebo jídla. Od 13. 12. 2014 vstupuje v platnost nová povinnost značení alergenů. Školní jídelna je povinna označit vyrobený pokrm alergenní složkou. Jídelna má pouze funkci informační, tak jako každý výrobce potravin a pokrmů. Označení přítomnosti alergenu bude vyznačeno na jídelním lístku číslem, seznam legislativně stanovených alergenů s označením čísla bude vyvěšen u každého jídelního lístku. Přítomnost alergenu bude přenesena z receptur a ingrediencí, které byly použity pří výrobě jednotlivých pokrmů ve školní jídelně.

Odvolání na legislativu:
EU – 2000/13 do 13. 12. 2014 a pak nahrazena 1169/2011 EU článek 21
ČR – Vyhláška 113/2005 Sb. O způsobu označování potravin a tabákových výrobků, § 8 odst.10

Vnitřní řád školní jídelny vstupuje v platnost 1. 1. 2022 a nahrazuje vnitřní řád z 1. 9. 2020. Je závazný pro všechny zaměstnance školy a zákonné zástupce dětí. Směrnice podléhá aktualizaci podle potřeb a změn. Doplňování a případné změny uvedených ustanovení směrnice provádí ředitelka školy.

Mgr. Pavla Kročilová
Ředitelka MŠ