Dokumenty nejen pro rodiče

Distanční vzdělávání v MŠ

Metodika pro distanční vzdělávání, MŠMT ČR, 24. 9. 2020
Doporučení pro MŠ
U dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné, je distanční výuka založena na komunikaci učitele a rodičů, doplněné o občasný přímý kontakt učitele s dítětem. Těžiště vzdělávání spočívá především v inspirativních tipech na společné aktivity dětí a rodičů v domácím prostředí, na tvoření, čtení, didaktické [...]

Zobrazit stránku »

Evidenční list 1 strana

Evidenční list dítěte

Evidenční list dítěte

Zobrazit stránku »

Kritéria pro přijetí do MŠ

Kritéria pro přijetí dítěte do MŠ
 Ředitelka mateřské školy stanovuje v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, následující kritéria a bodové ohodnocení, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případech, kdy počet žádostí podaných [...]

Zobrazit stránku »

Plnění povinné školní docházky do předškolního zařízení od září 2017

Povinnost předškolního vzdělávání a způsoby jejího plnění – § 34a

Povinné vzdělávání od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku do zahájení povinné školní docházky.
Povinnost se vztahuje na občany ČR (déle než 90 dnů pobytu), cizince EU (déle 90 dnů pobytu), účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.
Povinnost neplatí pro děti [...]

Zobrazit stránku »

Povinné předškolní vzdělávání a individuální vzdělávání předškoláků

Povinné předškolní vzdělávání
S účinností od 1. ledna 2017 je stanoveno dětem, které dosáhnou pěti let do měsíce září, nastoupit v následujícím školním roce k povinnému předškolnímu vzdělávání.
 Zavádí se zápis k povinnému předškolnímu vzdělávání, který bude mateřskou školou vypisován ve stanoveném časovém období (prvních 14 dní v květnu).
 
Individuální vzdělávání u dětí předškolního věku
Vedle vzdělávání v mateřské škole školský zákon umožňuje tři další způsoby plnění povinného předškolního [...]

Zobrazit stránku »

Provozní řád

V provozním řádu je stanoven režim dne v mateřské škole, zohledňující věkové a fyzické zvláštnosti dětí, podmínky jejich pohybové výchovy a otužování, režim stravování včetně pitného režimu, způsob zajišťování vhodného klimatu a způsob manipulace a nakládáni s prádlem.
Provozní řád se řídí zejména:
- zákonem č. 258 / 2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví v platném znění [...]

Zobrazit stránku »

Školní řád

1. Úvodní ustanovení 
     Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Velké Žernoseky, okres Litoměřice, v souladu s ustanovením § 30 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a vyhláškou č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění, vydává školní řád mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Velké Žernoseky, [...]

Zobrazit stránku »

Školní vzdělávací program

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ŠKOLE
Název: Mateřská škola Velké Žernoseky, okres Litoměřice
Adresa: Velké Žernoseky 159, okr. Litoměřice
Kapacita školy: 24 dětí
Počet tříd: jedna (heterogenní)
Věková kategorie: 3 – 7 let
Provozní doba: 6.00 – 16.00 hodin
Telefon: 416 / 747 122
E-mail: msbroucci@seznam.cz
Web: www.msbroucci.cz
Zřizovatel školy: Obec Velké Žernoseky
Zastoupená starostkou obce: Jaroslavou Rúfusovou
Datum zřízení: 1. 1. 2003, jako příspěvkové organizace
Příspěvková organizace sdružuje: Mateřskou [...]

Zobrazit stránku »

Žádost o přijetí dítěte do MŠ

Žádost o přijetí dítěte do MŠ

Zobrazit stránku »

Žádost o uvolnění dítěte z výchovně vzdělávacího procesu – předškoláci

K rukám ředitelky MŠ Velké Žernoseky
Velké Žernoseky 159
412 01 Litoměřice
 
Žádost o uvolnění dítěte z výchovně vzdělávacího procesu
 
 
Žádám o uvolnění svého dítěte ……………………………………………………………………………..
z výchovně vzdělávacího procesu ve dnech ………………………………………………………………..
z důvodu ………………………………………………………………………………………………………
 
Velké Žernoseky dne ………………………                                       ……………………………………
Podpis zákonných zástupců
 
 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-
 
Ředitelka MŠ Velké Žernoseky Mgr. Pavla Kročilová,
 
oznamuje zákonnému zástupci dítěte ……………………………………………………………………..
že vyhovuje – nevyhovuje žádosti o uvolnění z výchovně vzdělávacího procesu MŠ Velké Žernoseky.
 
Odůvodnění [...]

Zobrazit stránku »