Školní vzdělávací program

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

Název: Mateřská škola Velké Žernoseky, okres Litoměřice

Adresa: Velké Žernoseky 159, okr. Litoměřice

Kapacita školy: 24 dětí

Počet tříd: jedna (heterogenní)

Věková kategorie: 3 – 7 let

Provozní doba: 6.00 – 16.00 hodin

Telefon: 416 / 747 122

E-mail: msbroucci@seznam.cz

Web: www.msbroucci.cz

Zřizovatel školy: Obec Velké Žernoseky

Zastoupená starostkou obce: Jaroslavou Rúfusovou

Datum zřízení: 1. 1. 2003, jako příspěvkové organizace

Příspěvková organizace sdružuje: Mateřskou školu a školní jídelnu

Ředitelka: Mgr. Pavla Kročilová

Mobil: 606 137 480

E-mail: pavla.krocilova@seznam.cz

Zaměstnanci MŠ:

Učitelka – Lucie Čapková

Bc. Šárka Trégrová

Kuchařka – Renata Karlová

Vedoucí ŠJ – Jana Nováková

Školnice – Antonie Deáková

Účetní MŠ – Ing. Petra Valentová

Mateřská škola je řádně zapsána a vedena v Rejstříku škol, předškolních a školních zařízení. 

2. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

     Mateřská škola je jednotřídní, s kapacitou 24 dětí na menší vesnici nedaleko Litoměřic. Do mateřské školy jsou přijímány děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let. Dítě mladší tří let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok. Dojíždějí k nám děti i z blízkého okolí (Kamýku, Malíče, Michalovic). Součástí MŠ je vlastní jídelna, ta má kapacitu 30 strávníků. Škola je umístěna ve dvoupatrové budově s novou přístavbou. V letošním roce bylo provedeno zateplení celé budovy. V přízemí se nachází třída/herna, sociální zařízení, šatna, hala (vestibul) a kuchyň. Třída je členěna v prostoru podle jednotlivých koutků/center aktivit. Nábytek i sociální zařízení odpovídají věku i počtu dětí. V prvním patře budovy je ložnice, malá sauna, sprcha, sociální zařízení a kancelář ředitelky školy. Na přilehlém pozemku se nachází zahrada, na které jsou dřevěné herní prvky – houpačky a klouzačka, dále uzavíratelné pískoviště (odpovídající hygienickým požadavkům), velký plastový domek pro děti, trampolína a sklad hraček. Zahrada je podle potřeby vysekávána pracovníky obecního úřadu. Dále můžeme využívat travnaté i asfaltové hřiště, které je hned vedle zahrady MŠ. V blízkosti se nachází louky, přírodní zákoutí, zahrádky, vinice a nedaleký les.

3. PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ

3.1 Věcné (materiální) a hygienické podmínky 

     Při posuzování prostorových podmínek je nutné zohlednit hygienické požadavky stanovené vyhláškou č.410/2005 Sb. a podmínky (požadavky) požární bezpečnosti, zejména zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. Na děti mladší tří let je pohlíženo jako na osoby se sníženou schopností pohybu a orientace, a to vzhledem ke stavebním podmínkám školy nebo v souvislosti s evakuací osob. Prostory mateřské školy jsou z tohoto hlediska vyhovující. Pro zajištění kvalitních podmínek pro vzdělávání dětí ve věku od 2 do 3 let bylo třeba v mateřské škole přijmout opatření týkající se zajištění bezpečnostních, hygienických, psychosociálních, věcných (materiálních) a personálních podmínek, životosprávy včetně stravování, organizace a obsahu vzdělávání. Prostředí poskytuje dostatečný prostor pro volný pohyb i hru dětí a zároveň bezpečí a klid pro odpočinek v průběhu celého dne. V oblasti materiálních podmínek jsme se zaměřili na vhodnost některých stávajících hraček (věková hranice vhodnosti použití hračky je uvedena na obalu výrobku), didaktických pomůcek a vybavení vhodným nábytkem pro děti ve věku od 2 do 3 let, např. uzavíratelné skříňky, vyšší police – s ohledem na bezpečnost a zdraví těchto dětí. Třída je vybavena nábytkem, který umožňuje dítěti samostatnou volbu hračky. Stolky a židličky svou velikostí (výškou) splňují hygienické normy. Třída je vybavena dostatkem hraček a didaktických pomůcek, které jsou stále doplňovány a obměňovány. Prostřednictvím rozmístění nábytku, jsou vytvořena centra aktivit – různé herní koutky. Vestibul a šatna jsou využívány pro výstavy prací a výrobků dětí. Informační tabule a nástěnky v šatně jsou jedním z informačních zdrojů pro rodiče.

     V oblasti hygienického zařízení jsou požadavky na vybavení stanoveny v příloze č.1 bodu 5 vyhl.č. 410/2005 Sb. Mimo jiné i to, že pokud bude mateřská škola vzhledem ke vzdělávání dětí mladších tří let používat i dětské nočníky, zajistí jejich adekvátní uskladnění, mytí a dezinfekci. V souvislosti s možností používáním plen některými dětmi, bude na WC dětí umístěn krytý nášlapný koš na použité pleny, který bude denně vynášen. Mateřská škola dohodne se zástupci dětí, které budou ev. používat pleny, systém přinášení hygienických potřeb – plen, vlhčených ubrousků či náhradního oblečení pro tyto děti tak, aby byly vždy k dispozici a v dostatečném množství. Co se týká očkování dítěte (dle očkovacího kalendáře) i nadále platí, že rozhodující pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je aktuální stav jeho proočkovanosti. Výjimkou jsou děti, jejichž docházka do MŠ je povinná.

     Mateřskou školu obklopuje zahrada školy. Její rozloha je dostačující, vybavení zahradním náčiním je řešeno do několika lokalit, tak, aby bylo zajištěno dostatečné vyžití pro všechny děti se zřetelem k zajištění bezpečnosti. Hračky pro hry na zahradě jsou v dostatečném množství a kvalitě. V roce 2020 jsme z Grantu Lovochemie, z finančních příspěvků CS Beton, A.G. Service a části výtěžku z obecního plesu a z provozního příspěvku od zřizovatele nechali postavit zahradní pergolu. Prostory mateřské školy a zahrada zajišťují bezpečné prostředí, které je soustavně udržováno, splňuje hygienické podmínky a normy dle platné legislativy týkající se plochy, čistoty, hluku, osvětlení, alergizujících či jedovatých rostlin apod.

 3.2 Podmínky zdravé životosprávy a stravování

     Uspořádání dne je vypracováno s ohledem na psychohygienické podmínky provozu školy, respektuje věkové zvláštnosti dětí. Každé dítě má prostor pro aktivity dle vlastní volby, soukromí, spontánní i řízenou činnost, relaxaci i odpočinek. Délku pobytu venku přizpůsobujeme počasí, kvalitě ovzduší a zároveň se snažíme o to, aby byly děti venku dostatečně dlouho. Značnou pozornost věnujeme pohybu dětí – pravidelně zařazujeme tělovýchovné činnosti, plavání, delší vycházky, výlety do přírody. V zimních měsících využíváme jednou týdně saunu. V režimu dne je respektována individuální potřeba spánku a odpočinku jednotlivých dětí. Do mateřské školy přijímáme děti zdravé, bez zjevné známky onemocnění. Učitelky nepodávají dětem léky, pouze ve výjimečných případech a to po konzultaci s ředitelkou školy a dětským lékařem. Při úrazu či náhlém onemocnění učitelka zajistí patřičnou péči, s okamžitou informací zákonným zástupcům. V rámci prevence zubního kazu se v naší mateřské škole děti seznamují se správnou technikou čištění zubů a všechny si čistí zuby po obědě. Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava upravená podle zásad zdravé výživy. Školní stravování se řídí stanovenými normami a rozpětím finančních limitů na nákup potravin. Děti mladší tří let jsou zařazovány do skupiny strávníků 3 – 6 let. Provozní řád školy nastavuje interval mezi podávanými jídly. Doba mezi jednotlivými jídly nesmí přesáhnout tří hodinový interval. Děti se spolupodílejí na přípravě k stolování. Mladším pomáhá učitelka, starší děti se obsluhují samy, včetně nápoje. Po celý den je zajištěn pitný režim. Naším záměrem je, aby děti vnímaly stolování také jako společenský akt, aby se staly spoluúčastníky přípravy jídla, samozřejmě se zřetelem k věku dětí. Rádi bychom naučili děti zdravému stravování, které je součástí zdravého životního stylu.

3.3 Psychosociální podmínky

     V mateřské škole je zajištěn pravidelný denní řád, který je však flexibilní, umožňuje organizaci činností dětí v průběhu dne přizpůsobit potřebám a aktuální situaci. Pedagogové zatěžují děti vždy přiměřeně, v rámci jejich možností, děti mohou kdykoliv relaxovat v klidných koutcích třídy. Nově příchozím dětem nabízíme adaptační proces. V adaptačním režimu je důležitá provázanost režimu mateřské školy s režimem v rodině. Všichni zaměstnanci školy dětem vytváří takové prostředí, aby se zde cítily spokojeně, jistě a bezpečně. Všechny děti v naší mateřské škole mají stejná práva, stejné možnosti i stejné povinnosti. Nikdo není znevýhodňován či zvýhodňován. Osobní svoboda a volnost dětí je respektována do určitých mezí, vyplývajících z řádu chování norem a pravidel, které jsou ve škole stanoveny. Péče o děti je podporující, sympatizující, počítáme s aktivní spoluúčastí dítěte při všech činnostech. Pedagogové se snaží o nenásilnou komunikaci s dítětem, která mu je příjemná, kterou navozuje vzájemný vztah důvěry a spolupráce. Postupně vyřazujeme nezdravé soutěžení dětí. Převažuje pozitivní hodnocení, pochvaly. Podporujeme zdravé sebevědomí dítěte, učíme je pracovat samostatně i ve skupině, aby si důvěřovaly. V dětech rozvíjíme citlivost pro vzájemnou toleranci, ohleduplnost, zdvořilost, vzájemnou pomoc a podporu. Předškolní období je zásadní pro utváření celoživotních návyků, respektování pravidel a norem. Ve věku dvou let je dítě zpravidla připraveno tyto aspekty rozeznávat a přijímat. Potřebuje stálý pravidelný denní režim (dostatek času na realizaci činností, úprava času stravování), více klidu (prostor k odpočinku během dne), více individuální péče (vzdělávací činnosti realizované důsledně v menších skupinách či individuálně), srozumitelná a jednoduchá pravidla a řád, určující mantinely jeho chování. Děti se podílí na vytváření jasných pravidel chování ve skupině tak, aby se ve třídě vytvořil kolektiv dobrých kamarádů, kde jsou všichni rádi. Pedagogové se dostatečně věnují vztahům ve třídě, nenásilně tyto vztahy ovlivňují prosociálním směrem, doplňují vzdělávací nabídku o činnosti, které splní tyto záměry.

3.4 Organizační chod a řízení mateřské školy 

     Ředitelka školy schvaluje organizační strukturu školy a školní program, plánuje, organizuje a kontroluje úkoly a opatření, která směřují k zabezpečení činnosti školy. Organizační řád a směrnice ředitele školy vymezují jasná pravidla a kompetence zaměstnanců školy. Seznamuje  zaměstnance s právními předpisy, s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochranou. Odpovídá za odbornou a pedagogickou úroveň výchovně vzdělávací práce. Zabezpečuje uvádění začínajících pedagogických pracovníků do praxe. Vytváří podmínky pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. Ředitelka školy sestavuje všem pracovníkům školy jejich pracovní náplň, vyhodnocuje práci všech zaměstnanců, pozitivně hodnotí jednotlivé dílčí úspěchy a tím motivuje ke kvalitě vykonávané práce. Učitelky svoji pedagogickou práci plánují tak, aby byla funkční, opírala se o předchozí analýzu a využívala zpětné vazby. Pedagogická dokumentace je vedena dle pokynů vedení školy. Průběžnou kontrolu této dokumentace provádí ředitelka školy. Základní dokumentace školy je uložena v kanceláři ředitelky školy, ve třídě je uložena třídní dokumentace. Ředitelka školy provádí pravidelné kontroly provozu, hospitace u pedagogů a to formou orientační. Má přehled o dění ve škole, o plnění pracovních povinností všech zaměstnanců, sleduje a má přehled o jejich vztahu k dětem, ale i k sobě navzájem. Velký důraz je kladen na týmovou práci, vzájemnou spolupráci, respektování profesní odlišnosti a vytváření prostředí důvěry, otevřenosti a přátelství. Ředitelka vytváří prostor na spoluúčast při řízení pro všechny zaměstnance, názor a myšlenka každého zaměstnance je přijímána, všichni mají spolurozhodující hlas, všichni se podílí na dění v mateřské škole.  Ve škole je zaveden funkční informační systém. Pedagogické rady a provozní porady jsou jednou za dva měsíce, za účelem podpory týmové práce a řešení problémů za účasti všech pracovnic školy.  Na spolupráci s rodiči se opět podílí všechny zaměstnankyně větší či menší měrou, dle záměru plánovaných akcí. Pro lepší informovanost, která pedagogům i rodičům umožňuje společný postup při výchově a vzdělávání dětí, jsou v naší mateřské škole zavedeny konzultační hodiny. Nejčastěji si paní učitelky s rodiči vyměňují drobné informace při každodenním styku, pro detailnější rozhovory jsou ale připraveny individuální konzultace. Předmětem těchto schůzek může být např. školní zralost, informace o adaptačním období, rozvoj dítěte, stravování aj. Mateřská škola úzce spolupracuje se zřizovatelem, orgány veřejné správy a samosprávy a pracovníky školského poradenského zařízení.

3.5 Personální zajištění

     V mateřské škole pracují tři pedagogické pracovnice, které splňují pedagogickou i odbornou způsobilost v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících. Paní ředitelka a paní učitelka Trégrová mají bakalářské vysokoškolské vzdělání pro mateřské školy v oboru specializace v pedagogice. Paní ředitelka má navíc ještě magisterské vzdělání ve studijním oboru „Speciální pedagogika – učitelství“. Všichni pedagogové se stále sebevzdělávají. Jejich vzdělávání je cílené a tématicky zaměřené. Vychází z potřeb realizace kvalitní vzdělávací činnosti a požadavků jednotlivých pedagogických pracovnic. Každá iniciativa pedagogů, která souvisí se zkvalitněním vlastního vzdělávacího procesu je vítána a maximálně podpořena. Všechny pracovnice usilují o prohlubování své kvalifikace, ze strany ředitelství školy mají maximální podporu. Tím, že zde pracují tři učitelky, jsou vytvořeny dobré podmínky pro možnost zajištění optimálního chodu školy v době jejich nepřítomnosti. Ředitelka podporuje profesionalizaci celého týmu včetně sebe, reaguje na požadavky a vývoj současné společnosti. Rozvrh přímé pedagogické práce pracovnic je řešen rozvržením pracovní doby tak, aby byla zajištěna optimální pedagogická péče při práci s dětmi, aby při přímé pedagogické činnosti bylo možné co největší souběžné působení v rámci třídy mateřské školy v organizačně náročnějších částech dne. Provoz školy zajišťují 3 správní zaměstnanci – z toho jedna kuchařka na celý úvazek, školnice a účetní mateřské školy (na částečný úvazek), dále pak vedoucí jídelny na Dohodu o provedení práce.

3.6 Podmínky spolupráce

     Naším záměrem je navázat úzkou spolupráci s okolím, hledáním nových forem k jejímu uskutečňování. Snahou je zajistit dostatečnou informovanost o dění mateřské školy, vytvářet cestu důvěry a vzájemné spolupráce. Již při podávání žádostí k předškolnímu vzdělávání mají rodiče možnost nahlédnout do prostor školy, získat základní povědomí o průběhu dne v naší mateřské škole a seznámit se se školním vzdělávacím programem (dále jen ŠVP). Velký důraz klademe na úzkou spolupráci v době adaptačního procesu a naši společnou cestu zahajujeme vždy na začátku školního roku informativní schůzkou. Rodiče se spolupodílí na analýze školy a jsou tedy spolupracovníky při zkvalitňování ŠVP. Mají dostatečný prostor pro vyjádření svých názorů, námětů či připomínek jak anonymně (schránka pro rodiče), tak prostřednictvím vzájemných rozhovorů se všemi zaměstnanci školy, či vyplněním dotazníků pro rodiče. V souvislosti o co největší informovanost rodičů týkající se rozvoje a pokrocích jejich dítěte, vytváříme prostor pro individuální konzultace. Vzhledem ke vzdělávání dětí od dvou let, je spolupráce s jejich zákonnými zástupci naprosto zásadní. Je potřebná pro celkově vstřícný a důvěryhodný vztah mezi zaměstnanci školy, rodiči i dítětem.

Spolupráce s rodiči:

 • aktuální informace sdělujeme na nástěnkách pro rodiče
 • rodiče mají možnost kdykoliv vstupovat do herny a pobývat s dětmi při hrách
 • hovoříme s rodiči o zdravotním stavu a změnách v chování dětí během dne
 • umožňujeme rodičům odvádět a přivádět děti do MŠ dle jejich potřeb
 • práce dětí pravidelně vystavujeme v šatně nebo v herně
 • rodiče pomáhají při organizacích různých akcí
 • rodiče přinášejí dětem ovoce, zeleninu, sladkosti, drobný pracovní materiál (papíry, zbytky látek, drobné dárky)
 • pomáhají jako doprovod při výletech, návštěvách divadel, jiných mimoškolních akcích

 Spolupráce se zřizovatelem:

 • OÚ vychází vstříc požadavkům a potřebám vyplývajícím z potřeb plynulého a   bezproblémového zajištění provozu
 • zástupci obce projevují zájem o naši činnost, účastní se našich akcí, děti dostávají drobné dárky a sladkosti k různým příležitostem
 • s dětmi pravidelně vystupujeme při různých kulturních akcích, pořádaných obcí (na vítání občánků, žernoseckém vinobraní, vystoupení pro seniory, rozsvěcení stromečku, Noc kostelů,..)

Spolupráce se školskými poradenskými zařízeními a institucemi pro další vzdělávání:

 • dle potřeby s logopedy, při eventuálním odkladu školní docházky s pracovnicemi PPP
 • při absolvování vzdělávací akce přednese účastník informace ostatním pedagogům, případně zajistí přísun potřebných informací do školy, posoudí a vybere vhodnost doplňkových aktivit pro děti v rámci vzdělávání podle školního vzdělávacího programu

Spolupráce s okolím:

 • s dětskými lékaři našich dětí
 • se Sborem dobrovolných hasičů Velké Žernoseky (sladkosti na Mikuláše)
 • s Plaveckou školou Roudnice n. Labem, plavecký bazén v Litoměřicích
 • s fotografy  – Prestige Photo s.r.o., TREND FOTO, PHOTODIENST Brno, spol.s r.o
 • s případnými sponzory
 • se SPC a PPP Litoměřice
 • s divadelními soubory dle nabídek představení (Sváťovo dividlo, Štěpánčino divadlo)

4.  ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ

     Mateřská škola je jednotřídní – heterogenní, s celodenní péčí, jejíž součástí je i školní jídelna. Provoz školy je od 6.00 hodin do 16.00 hodin. Na základě povolené výjimky od zřizovatele, je v případě potřeby kapacita školy navýšena na 28 dětí. MŠ zajišťuje předškolní vzdělávání, které v sobě zahrnuje výchovu, vzdělávání a péči o předškolní děti v průběhu celého školního roku s výjimkou případů, kdy je provoz mateřské školy omezen nebo přerušen.

     Organizaci vzdělávání a plánování činností učitelka přizpůsobuje zájmu dětí, věkovým a fyzickým zvláštnostem dětí a konkrétním podmínkám ve třídě. Režim dne je volen dostatečně pružně, umožňuje reagovat na individuální možnosti dětí, na jejich aktuální či aktuálně změněné potřeby. Je závazný pouze pro čas stanovený na jídlo.

Příchod dětí do školky, přesnídávka a dopolední vzdělávací činnost

6:00 – 10:00

Pobyt venku (spontánní pohybové aktivity)

10:00 – 11:30

Oběd

11:30 – 12:15

Odpočinek na lehátku, klidové aktivity

12:15 – 14:15

Odpolední svačina, odpolední vzdělávací činnosti, rozcházení dětí

14:30 – 16:00

Učitelky se během dne plně věnují dětem a jejich vzdělávání. Do režimu dne jsou zařazovány aktivity, které podněcují k intenzivnímu prožitku, experimentování, využívání plánovaných i neplánovaných situací k učení. Vzdělávací nabídka je pro každý den připravena tak, aby poměr mezi řízenými a spontánními činnostmi byl vyvážený. Denní doba pobytu venku je zpravidla dvě hodiny dopoledne. V zimním i letním období lze dobu pobytu upravit s ohledem na venkovní teploty. Pobyt může být zkrácen nebo zcela vynechán při mimořádně nepříznivých klimatických podmínkách a při vzniku možnosti smogové situace. Naším záměrem je v rámci zdravého životního stylu poskytnout dětem dostatek prostoru pro pohyb a pobyt venku. V případě výletů je organizace dne uzpůsobena dle požadovaných potřeb.

4.1 Přijímání a vzdělávání dětí

     Přijímání dětí do mateřské školy se řídí platnou legislativou a směrnicí ředitelky školy, která nastavuje spolu se zřizovatelem kritéria pro přijímání dětí. Do mateřské školy jsou přijímány děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však od 2 let. Dítě mladší tří let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok. Přijímání dětí do mateřské školy se provádí formou zápisu k předškolnímu vzdělávání. Termín a místo zápisu stanoví ředitel mateřské školy po dohodě se zřizovatelem (od 2. května do 16. května) a zveřejní je způsobem obvyklým – prostřednictvím webových stránek, úřední vývěsky před OÚ a místním rozhlasem. Blíže je vše upřesněno ve školním řádu mateřské školy, který upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v mateřské škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky. Rodiče mohou využívat mateřskou školu pro celodenní nebo polodenní pobyt dětí. Jsou vytvořeny podmínky, aby rodiče mohli přivádět i odvádět děti dle potřeby, po dohodě s učitelkou.

     Povinností ředitele je zajistit optimální podmínky pro vzdělávání, a to i pro děti od dvou do tří let (personální podmínky, obsah vzdělávání, bezpečnost, hygienu, prostory, vhodné hračky, velikost nábytku, didaktický materiál, stravování atd.). Ve vzdělávání dětí od dvou do tří let je velice důležité uvědomit si specifika této věkové skupiny. Dítě má velkou snahu poznávat, experimentovat, objevovat, poznávat všemi smysly, vymezovat se vůči ostatním, osamostatňovat se. Neorientuje se v čase ani v prostoru, žije přítomností, má malé zkušenosti. Rozdíly v jednotlivých oblastech jsou v tomto věku velmi výrazné. Proto je velmi důležité toto respektovat. Dítě potřebuje pravidelný denní režim, dostatek emoční podpory, zajištění pocitu bezpečí, přiměřené podnětné prostředí a činnosti, více individuální péče a srozumitelná pravidla. Z hlediska organizačního zajištění chodu je třeba umožnit, zejména dvouletým dětem, individuálně přizpůsobený adaptační režim, dostatek času na veškeré aktivity včetně převlékání a stravování, s právními předpisy zohlednit počty dětí ve třídě mateřské školy.

     Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí nadaných probíhá v souladu s novým školským zákonem č. 101/2017 Sb. a vyhláškou 27/2016 „O vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných“. To se uskutečňuje na základě souhlasu zákonného zástupce dítěte. Při jeho plánování a realizaci respektujeme individualitu dítěte a jeho možnosti. Vzdělávání probíhá na základě plánu pedagogické podpory, který zpracovává mateřská škola nebo individuálního vzdělávacího plánu, taktéž zpracovává mateřská škola na základě doporučení školského poradenského zařízení. Oba tyto dokumenty korespondují se školním vzdělávacím plánem a respektují zásady rámcového vzdělávacího plánu předškolního vzdělávání. Plány se během roku vyhodnocují a o jejich naplňování je informován zákonný zástupce dítěte. Vzdělávání těchto dětí probíhá společně s ostatními. Vzdělávání je přizpůsobeno potřebám dítěte, probíhá v podnětném prostředí, respektuje individualitu, možnosti a potřeby každého dítěte. Děti jsou podporovány a rozvíjeny ve všech oblastech.

     Podmínky pro vzdělávání dětí s nedostatečnou znalostí českého jazyka. Ředitelka mateřské školy zřídí skupinu pro bezplatnou jazykovou přípravu pro zajištění plynulého přechodu do základního vzdělávání, pokud jsou v mateřské škole alespoň 4 cizinci v povinném předškolním vzdělávání. Vzdělávání ve skupině pro jazykovou přípravu je rozděleno do dvou nebo více bloků (dle potřeby) v průběhu týdne. Do skupiny lze zařadit, na základě posouzení potřebnosti jazykové podpory rovněž jiné děti, než jsou cizinci v povinném předškolním vzdělávání, pokud to není na újmu kvality jazykové přípravy. Jako podpůrný materiál může být využito Kurikukum češtiny jako druhého jazyka pro povinné předškolní vzdělávání

     Povinná předškolní docházka. Od školního roku 2017/2018 je poslední rok vzdělávání v mateřské škole povinný. Děti, včetně těch s odkladem školní docházky, jsou povinny účastnit se vzdělávání v mateřské škole každý den (vyjma prázdnin) po dobu minimálně 4 hodiny denně, což v podmínkách naší mateřské školy znamená minimálně od 8.00 do 12.00 hodin. Absence dítěte v mateřské škole musí být řádně omluvena zákonným zástupcem dítěte.

4.2 Uspořádání dne v naší mateřské škole    

     Po příchodu a předávání dětí učitelkám, jsou na programu dne spontánní zájmové aktivity dětí. Před svačinou se děti scházejí v ranním kruhu. Cílem je přivést děti k tomu, aby si při vzájemném sdílení naslouchaly, aby se seznámily s tématem dne, co budou dělat, ze kterých činností si mohou vybrat. Kruh je symbolem rovnosti, spoluzodpovědnosti. Děti se vzájemně přivítají, pozdraví se nebo se pohladí. Vzájemné doteky působí velmi pozitivně na psychiku, rozvoj sociálních vztahů mezi dětmi. Po určitém čase mohou vést společná setkání také děti samy.

     Po vzájemném sdílení se obvykle zařadí tělovýchovná chvilka, kde jdou zařazeny buď zdravotní cviky, pohybové hry nebo jiné pohybové činnosti, při kterých si děti procvičí jednotlivé tělesné oblasti. Základním posláním pohybových chvilek je sledování zdravotní prospěšnosti, společenské vyžití v rámci kolektivu a psychické uvolnění.

     Hry a činnosti v koutcích/centrech aktivit. Mezi podmínky, které příznivě ovlivňují kvalitu poskytovaného vzdělávání, patří také prostředí. Prostor herny je dělen do menších pracovních koutků – center aktivit, které jsou nějak tematicky zaměřeny a vybaveny tak, aby stimulovaly děti k aktivitě, hře a k práci. Každý koutek má za cíl podporovat rozvoj některých typů inteligence dítěte. Centra aktivit jsou uspořádána vždy tak, aby zahrnovala všechny typy inteligencí a tím vyhovovala všem dětem. Každé dítě si v takto uspořádaném prostředí vybere, co mu sedí, co odpovídá jeho zálibám a schopnostem. Nabízené činnosti mají dát dětem prostor na tvořivé hledání a objevování, při kterém zažijí radost z úspěchu. Možnost volby je také závazkem pro děti, že si danou činnost dobrovolně vybraly, dokončí ji a pak uloží pomůcky, se kterými pracovaly, na své místo. Práce dětí má probíhat v týmu, má být tvůrčí a radostná. Probíhá v rytmu, který si děti určují.

     Po ukončení činností se děti opět sejdou v kruhu, kde mohou zhodnotit, jak se jim pracovalo, které činnosti je nejvíc zaujaly, s kým se jim dobře pracovalo, kdo jim v práci pomohl nebo poradil. Hodnotící kruh se může zařadit před pobytem venku, nebo po návratu před obědem. Je důležitým prvkem sebereflexe, rozvojem slovní zásoby a souvislého vyjadřování, kultivují se zde sociální vztahy. 

4.3 Metody a formy vzdělávací práce

     Pro rozvoj klíčových kompetencí jsou v mateřské škole uplatňovány odpovídající formy a metody práce. Hlavní a nejdůležitější prostor má hra a spontánní aktivity dětí. Vzdělávání je uskutečňováno ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne vyskytnou, s vyváženým poměrem spontánních a řízených aktivit. Specifickou formu představuje didakticky zacílená činnost, ve které pedagog s dítětem naplňuje konkrétní vzdělávací cíle formou záměrného i spontánního učení. Toto učení zakládáme na aktivní účasti dítěte, založené na smyslovém vnímání, prožitkovém učení, zpravidla ve skupinách a individuálně. Omezujeme učení předáváním hotových poznatků a slovního poučování. Všechny činnosti obsahují prvky hry a tvořivosti. Od října dvakrát týdně probíhá Předškoláček, do kterého jsou zařazeni všichni předškoláci a děti s odkladem školní docházky. V něm se věnujeme přípravě budoucích školáků. Dětem s odkladem školní docházky je věnována zvýšená individuální péče. Je pro ně vypracován plán pedagogické podpory, jehož podkladem je vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně. Děti s vadami řeči docházejí (s rodiči) k vybranému logopedovi do poradenského zařízení v Litoměřicích či na logopedii, kterou vede paní učitelka v Základní škole v Žalhosticích.

4. 4 Hodnocení dětí

     Velmi důležité je individuální hodnocení dětí. Orientační kritéria toho, co by mělo dítě vzhledem k věku (před zahájením školní docházky) průměrně zvládnout, nalezneme v kapitolách

„Očekávané kompetence“ v RVP. Individuální hodnocení – pedagogická diagnostika (v případě dětí se zdravotním postižením speciálně pedagogická diagnostika) musí vždy respektovat možnosti dítěte (zdravotní stav, rodinné prostředí apod.). Nejde zde tolik o to, aby učitelky hodnotily a srovnávaly dítě s “normou‘, ale o to, aby zmapovaly, co dítěti jde, v čem je úspěšné, popř. odhalily talent, ale především aby zjistily, co dítěti činí problémy, v čem jsou nedostatky a z toho všeho pak vyvodily důsledky pro svoji práci s tím konkrétním dítětem. Individuální hodnocení dítěte musí vždy vycházet ze znalosti výchozího vývojového stupně dítěte a vzhledem k tomuto stupni pak má být také hodnocen pokrok dítěte. Průběžně se zaznamenává každý osobní pokrok dítěte vzhledem k výchozímu stavu. Záznam může mít různou podobu i různý rozsah. Důležitá je především účelnost. Proto by měly být tyto záznamy pracovním dokumentem, který se stále doplňuje, mění. Je to důvěrný dokument, který slouží učitelkám k optimalizaci rozvoje dítěte a jako podklad pro informace rodičům.

Metody hodnocení a evaluace, které může učitelka v praxi uplatnit:

 • pozorování, opakované pozorování,
 • rozhovor s dítětem, rozhovor s rodiči, konzultace s ostatními odborníky,
 • diskuse,
 • rozbor herních aktivit dítěte,
 • rozbor procesu učení (vhodné využití didaktických her a testů),
 • rozbor jazykových projevů (úroveň komunikace),
 • rozbor, analýza prací – výtvorů dítěte (např. kresby, pracovních výrobků apod.),
 • rozbor osobní dokumentace dítěte, anamnézy (rodinná i osobní),
 • sociometrické metody (rozbor chování a jednání ve skupině, vztahy, postavení dítěte ve  skupině).

5. CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 

5.1 Filozofie školy

     Naše mateřská škola zajišťuje všestrannou péči o děti předškolního věku v návaznosti na výchovu dětí v rodině a v součinnosti s rodinou. Naším cílem je podporovat osobnost dítěte s respektováním jeho individuality a podílet se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji, na osvojení si základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů. Cílem naší práce je spokojené a šťastné dítě, které chápe a prožívá plně svět kolem sebe, má chuť poznávat, zkoumat, tvořit a přemýšlet.

     Náš školní vzdělávací program klade důraz na individuální přístup k dítěti a na partnerství školy, rodiny a komunity v oblasti výchovy a vzdělávání. Respektuje věkové zvláštnosti dětí, speciální potřeby dětí talentovaných, dětí s vývojovými poruchami i dětí s postižením, je užitečný pro děti z různých etnických menšin. Prostředí třídy tvoří koutky/centra aktivit. Rodiče se mohou účastnit činností ve třídě i mimo ni jako pozorovatelé. Také nám vypomáhají s pořádáním různých akcí. Mohou zasahovat a spolupodílet se při zpracování ročního plánu práce.

5. 2 Vzdělávací cíle a záměry

     Cílem našeho vzdělávacího programu je rozvoj osobnosti každého dítěte se zaměřením na individuální přístup tak, aby činnosti a aktivity odpovídaly možnostem toho kterého dítěte. Chceme podporovat samostatnost a tvořivou aktivitu dětí, zaměřit se na tvořivou hru a experimentaci v návaznosti na citové prožitky, podporovat schopnosti dětí využívat získané poznatky a umět je uvádět do vzájemných vztahů a souvislostí, přirozeně rozvíjet specifické možnosti a schopnosti dětí.

     Záměrem předškolního vzdělávání je rozvíjet každé dítě po stránce fyzické, psychické i sociální a vést je tak, aby na konci svého předškolního období bylo jedinečnou a relativně samostatnou osobností, schopnou (kompetentní, způsobilou) zvládat, pokud možno aktivně a s osobním uspokojením, takové nároky života, které jsou na ně běžně kladeny (zejména v prostředí jemu blízkém, tj. v prostředí rodiny a školy), a zároveň i ty, které ho v budoucnu nevyhnutelně čekají.

     Instituce poskytující předškolní vzdělávání, resp. jejich učitelé, sledují při své práci tyto rámcové cíle (záměry):

1) Rozvoj dítěte a jeho schopnosti učení:

 • podporovat u dětí schopnost chápat svět okolo nás, jejich zájem o to, být jeho součástí s možností vlastní účasti na dění
 • povzbuzovat je k chuti učit se a radosti z poznávání nového, k porozumění věcem, jevům a změnám, ke schopnosti vyrovnat se s nimi a umění přizpůsobit se
 • dát dětem možnost k přemýšlení, rozvíjet jejich fantazii, zájmy, nadání, schopnosti a dovednosti jak po stránce tělesné, tak duševní
 • rozvíjet řeč dítěte a schopnost komunikovat s vrstevníky i dospělými

2) Osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost:

 • rozvíjet děti po stránce citové a mravní, položit základy sociálního cítění a solidarity
 • vést děti k osvojení si hodnot spojených s životním prostředím, zdravím a životem vůbec, k tomu, aby si vážily sebe i ostatních lidí
 • seznamovat děti v rámci jejich možností s tradicemi, kulturou a historií země, ve které žijí, rozvíjet schopnost estetického vnímání

3) Získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako osobnost, působící na své okolí:

 • učit děti poznávat sám sebe, své možnosti a schopnosti, rozvíjet jejich sebedůvěru a sebevědomí
 • vést děti k toleranci ke druhým a schopnosti spolupracovat
 • podporovat v dětech poznání, že mohou jednat samostatně a svobodně, ale za to, co udělají, také musí nést odpovědnost

Pokud jsou tyto cíle naplňovány, směřuje vzdělávání k utváření základů klíčových kompetencí,

které jsou obecně formulovány jako soubory předpokládaných vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění každého jedince. Pro etapu předškolního vzdělávání jsou za klíčové považovány tyto kompetence:

1.       kompetence k učení

2.       kompetence k řešení problémů

3.       kompetence komunikativní

4.       kompetence sociální a personální

5.       kompetence činnostní a občanské

5.3 Prostředky k plnění konkrétních vzdělávacích cílů 

     Hra – je pro děti nejschůdnější metoda, prostřednictvím hry jim můžeme vštípit správné návyky a rozvinout u nich vlastnosti důležité pro jejich bezpečnost. Hra, jako hlavní činnost dítěte předškolního věku, je rovněž rovnocenným prostředkem k jeho učení v širším smyslu. Svobodě, kterou při hře dítě zažívá, dávají smysl pravidla, jejichž prostřednictvím se dítě učí zodpovědnosti. Učitelka je dohodne spolu s dětmi a všichni, včetně učitelek, je dodržují. Napomůže to k naplnění potřeby určité stálosti, řádu a smyslu. Mezi takovéto může patřit např. uklízení věcí po použití zpět na své místo. Pak najdou věci vždy tam, kde mají být, takový pořádek děti uklidňuje a přispívá k pocitu bezpečí.

     Didaktické hry - jsou vhodné, pokud odpovídají věku a skutečnému zájmu dítěte o danou hru. Škodlivými se mohou stát tehdy, pokud nenaplňují potřebu dítěte hrát si, i když možná připravují rozvoj poznávacích operací. Didaktické hry jsou často voleny pro přípravu dětí na přechod do základní školy. Nejde však o „pravou“ hru, ale o upotřebení hraček a hříček, v nichž jsou skryty úkoly.

     Prožitkové učení - tento termín vystihuje zkrácenou formu pro didaktický styl učitelky, ve kterém dokáže uplatnit způsob, kterým se dítě předškolního věku učí a naučí samo spontánně – prožitek a zkušenost. Prostřednictvím řízených činností, individuálních, skupinových či frontálních, vytváří učitelka dětem příležitost k získávání zkušeností. Vychází přitom z vlastních poznatků o aktuální úrovni a potřebách jednotlivých dětí a volí dílčí vzdělávací cíle v souladu s jejich možnostmi. Promyšleně rozvrhuje jejich návaznost, aby je děti postupně zvládaly. Tomuto způsobu učení nejlépe vyhovují věkově smíšené třídy, které přibližují mateřskou školu reálnému společenskému prostředí.

     Soutěže – děti jsou velmi soutěživé, a pokud jejich aktivitu náležitě oceníme, motivujeme je k získávání dalších, pro ně důležitých, informací.

     Pozorováním – dětem v praxi ukazujeme, jak se správně chovat, důležitá je role učitelky, která má být pro děti vzorem.

     Hádankami – podnítíme v dětech zvědavost a touhu se dozvědět něco nového.

6. VZDĚLÁVACÍ OBSAH

     Vzdělávání dětí probíhá formou celoročního projektu. Ten je složen z jednotlivých bloků – témat a podtémat, které nastiňují cíle a záměry a stručnou charakteristiku vzdělávací nabídky.  Jejich rozpracování je předmětem třídního vzdělávacího plánu, v němž se odráží individuální potřeby, úroveň a podmínky dětí, třídy, učitelky i celého zařízení. Při stanovování dílčích cílů a očekávaných kompetencí vycházíme z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (dále jen RVPPV). Dětem jsou nabízeny různorodé činnosti a příležitosti, které spojuje společné, dítěti blízké a srozumitelné téma. Respektujeme potřebu dětí osvojovat si poznatky i dovednosti v reálných souvislostech a umožňujeme jim vidět smysl toho, čemu se učí. Toho, co si mohou vyzkoušet a následně pak použít a uplatnit v životní praxi a v dalším učení. Obsah naší vzdělávací nabídky souvisí bezprostředně s přirozeným životem a prostředím dětí, je součástí reálného světa, který děti obklopuje.

6.1 Charakteristika projektu  

      Obsah a cíle bloků jsou vytvořeny v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem předškolního vzdělávání. Všechny 4 integrované bloky jsou průřezové pro všech pět vzdělávacích oblastí. V průběhu roku se pravidelně realizují projektové dny, exkurze, výlety, akce pro děti a rodiče, tematické dny i ve spolupráci se základní školou a jiné. Každý integrovaný blok umožňuje rozvíjet různé klíčové kompetence. Časovou délku jednotlivých celků určuje zájem dětí a aktuální dění v MŠ. Náročnost konkrétních činností se přizpůsobuje věku a možnostem dětí. Školní vzdělávací program je dokument, který úzce souvisí s postupným získáváním nových zkušeností, poznatků z evaluace. Dochází tak k začleňování předchozích zkušeností do nově získaných. Po ukončení každého měsíčního tématu z integrovaného bloku, následuje jeho evaluace učitelkami. Tato průběžná vyhodnocování poskytují údaje k plánování další práce. Pokroky dětí a získané očekávané výstupy se zapisují do záznamů o dětech – portfolia dítěte.

Hlavní cíle:

 • děti se učí charakterizovat jednotlivá roční období,
 • dítě je motivováno k vnímání světa a života ve svém okolí,
 • nenásilné usměrňování chování dětí,
 • ovlivňování vrstevníků příkladem i slovem.

Očekávané výstupy:

 • dobrá sociální orientace a jistota dětí v kolektivu MŠ,
 • důvěra v učitelku i v ostatní zaměstnance,
 • spolupodílení se na vytváření pohodové atmosféry prostředí,
 • správná orientace v jednotlivých časových a ročních obdobích,
 • vnímání a kladný postoj k přírodě a životu kolem nás.

Časový rozsah:

 • podle potřeby, s přechodem v průběžné naplňovaní zvolených cílů.

Věková skupina:

 • děti od 3 do 7 let.

Pedagogické zajištění:

 • Mgr. Pavla Kročilová – učitelka / ředitelka
 • Lucie Čapková – učitelka
 • Bc. Šárka Trégrová – učitelka 

6.2 Plánování výchovně – vzdělávací práce

     Plánování vzdělávacího procesu respektuje předškolní vzdělávání jako součást celoživotního vzdělávání každého člověka. Dítě má získat obecné dovednosti a poznatky potřebné pro život, a to za pomoci praktických činností. To je obecný smysl předškolního vzdělávání. Má-li být předškolní vzdělávání zdařilé, nemůže být náhodným dějem, ale naopak promyšleným a systematickým procesem. Při plánování výchovně vzdělávací činnosti vycházíme z Rámcového vzdělávacího programu pro mateřské školy, který je rozpracován do našeho Školního a Třídního vzdělávacího programu školy. Měsíční tematické celky jsou rozpracovány do týdenních plánů a ty zase do konkrétních jednotlivých dnů.

     Tematické plánování je zpravidla na jeden týden. Vycházíme vždy z toho, co děti již znají. Děti se zamyslí nad daným tématem a hovoří o něm. V dalších dnech navazujeme na to, co se děti naučily ve dnech předchozích a postupně přidáváme nové poznatky. Na konci týdne shrnujeme celé téma, získáváme zpětnou vazbu o tom, co se děti naučily a současně téma uzavřeme. Formy shrnutí jsou různé: nejčastěji je to delší hodnotící kruh, ale použít můžeme třeba i divadlo apod. I když plánujeme po týdnu, máme na zřeteli dlouhodobé cíle, které vycházejí ze Školního vzdělávacího programu.

     Jednodenní tematické plánování činností pro děti (příklad).

Každý den začíná ranním kruhem, zpravidla před svačinou. Děti se v něm pozdraví a přivítají se pohlazením kamaráda. Ranní kruh je nutné rozplánovat do několika částí tak, aby děti byly zaujaté a udržely pozornost, protože vše, co zde probíhá, bude motivací celého dne. Na konci ranního kruhu se děti dozvědí, co je daný den čeká. Představíme dětem, jaké činnosti jsou pro ně během dne připraveny.

Připravené činnosti umožňují dětem

 • vybrat si aktivitu, která odpovídá jejich schopnostem a zájmům
 • zažít úspěch
 • pracovat svým vlastním tempem a uplatnit vlastní styl při řešení problému
 • pracovat samostatně, rozhodovat se, být zodpovědný za svoji práci
 • spolupracovat ve skupině a osvojovat si tak sociální dovednosti

Předškoláček je určen pro děti, které následující rok nastoupí do základní školy. Probíhá dvakrát za 14 dní (pondělí a středa) v době od 9.00 do 9.30 hodin. Děti zábavnou formou získávají znalosti potřebné k zápisu do školy. Prostřednictvím plánovaných úkolů se připravují na budoucí roli školáka. Zaměření je hlavně na rozvoj hrubé a jemné motoriky, rozvoj logického myšlení a výtvarně pracovních dovedností. Děti se učí odpovědnosti v přístupu k vlastnímu vzdělání, samostatnému řešení zadaných úkolů i spolupráci s ostatními. Postupně se zdokonalují v dovednostech, vědomostech a návycích důležitých pro zvládnutí základů čtení, psaní a matematiky.

 6.3 Integrované bloky

     Integrované bloky, jejich charakteristika, cíle, nabízené činnosti a očekávané výstupy se dále rozpracovávají do třídního výchovně – vzdělávacího plánu (TVP), kdy činnosti vycházejí z podmínek školy a třídy a aktuální situace. Plánování jednotlivých podtémat (názvů) a jeho časové období (délka) je přizpůsobováno náročnosti tématu a zpětné vazby dosažených výsledků. Tematické bloky by měly dětem přiblížit svět v jeho přirozených proměnách – ročních dobách. Součástí projektu je také přiměřeným a přitažlivým způsobem vytvořit základní pravidla vzájemných vztahů, chování a komunikace, která budou platit společně pro děti, zaměstnance MŠ i rodiče dětí, respektovat je a uplatňovat v každodenním vzájemném styku. Více ve školním vzdělávacím projektu „Objevujeme svět kolem nás.“

 1. BAREVNÝ PODZIM

Pospěšte dětičky, do naší školičky

Podzim v přírodě

Čas adventní

2. KOUZELNÁ ZIMA

Pohádkové Vánoce

Sportujeme v zimě

Masopustní veselí

3. ROZKVETLÉ JARO

Příroda se probouzí

Zvířátka kolem nás

Já a moje rodina

4. HRAVÉ LÉTO

Děti a naše planeta Země

Cestujeme rádi

Bezpečně na prázdniny 

1. BAREVNÝ PODZIM

První blok je zaměřen především na orientaci a poznávání svého nejbližšího okolí, vytváření a osvojování pravidel společného soužití, naučení základních pravidel komunikace, adaptace nových dětí na pro ně neznámé prostředí. Utváření důvěry a dobrých vztahů v kolektivu pomocí prosociálních a kooperativních činností a her. Seznámení s dospělými osobami v prostředí Mateřské školy. V úvodu toho bloku jsou u nově příchozích dětí prostřednictvím situací a plánovaných činností rozvíjeny základní hygienické návyky, sebeobsluha a následně postupně zjišťována úroveň vývoje dětí a jejich poznatků.

V druhé polovině tohoto bloku se dětem přiblíží podzim jako roční období. Všímáme si změn v přírodě, které se s příchodem podzimu objevují. Listí se zbarvuje a opadává, slunce už tolik nehřeje. Pozorujeme volně žijící živočichy a vyprávíme si, jak se zvířata připravují na zimu (některá si dělají zásoby, jiná jsou odkázána na pomoc člověka). Zaměřujeme se i na vnímání rozmanitosti počasí. Na vycházkách v přírodě budeme pozorovat změny v podzimním období, seznamovat se s ekosystémem lesa a volně žijících zvířat. Tento čas nabízí vynikající přírodní materiál, který využijeme k hrám, tvoření a výzdobě. Naučíme se spoustu nových básní, písní a her vztahujících se k tomuto období. Seznámíme se s lidovými zvyky, tradicemi a pranostikami, které jsou součástí podzimu a to především prožitkovým učením.

Plynule na tuto část navazuje poslední tematické zaměření tohoto bloku a to je příprava adventu, kdy se děti pomocí výtvarných, hudebních, literárních a dramatických činností a prožitkového učení seznámí s tradicemi v průběhu přípravy Vánoc.

 Cíle:

 • orientovat se a adaptovat se v novém prostředí MŠ,
 • vytvořit prostředí pro navazování nových kladných vztahů k okolí a lidem,
 • poznávat a spoluvytvářet pravidla společenského soužití a jejich aplikace v přirozeném sociokulturním prostředí
 • rozvíjet základní společenské postoje a návyky,
 • seznamovat se s místem a prostředím, ve kterém dítě žije,
 • uvědomovat si vlastní tělo v rámci základních hygienických návyků a základů sebeobsluhy
 • rozvíjet komunikativní dovednosti (verbální i neverbální) a kultivovaný projev,
 • poznávat sebe sama, rozvíjet pozitivní city ve vztahu k sobě (uvědomovat si vlastní identitu, sebevědomí, sebedůvěru, spokojenost),
 • poznávat podzimní přírodu, přirozené procesy, které přichází se změnou ročního období
 • naučit se vyjadřovat pocity, dojmy a prožitky neverbálně a užívat vlastní smysly
 • vytvářet prosociální postoje,
 • rozvíjet pohybové schopnosti a zdokonalovat dovednosti v oblasti hrubé i jemné motoriky (koordinace a rozsah pohybu, dýchání, koordinace ruky a oka),
 • podporovat a rozvíjet řečové schopnosti a jazykové dovednosti, rozšiřovat slovní zásobu
 • posilovat přirozené poznávací city (zvídavost, zájem, radost z objevování apod.),
 • vytvářet si povědomí o vlastní sounáležitosti s živou i neživou přírodou, osvojovat si základní poznatky o životním prostředí,
 • dětem přiblížit podzimní tradice a svátky,
 • pomocí pohádek demonstrovat rozdíly mezi dobrem a zlem, aplikace ponaučení do běžného života, prevence patologických jevů,
 • pozitivní vnímání vánoční atmosféry,
 • vyjádření pocitů
 • rozvíjet spolucítění, sympatie, empatie, tolerance, sounáležitosti
 • podpora kreativity a tvořivosti
 • rozvoj představivosti a fantazie

 Nabízené činnosti:

 • rytmické a hudební hry, hudebně pohybové činnosti, hra na hudební nástroje rytmizace, jednoduché klasické a tematické dětské písně s pohybem, hudební chvilky – poslech, zpěv písní,
 • říkanky, básničky, rituály, jazykové chvilky, procvičování mluvidel,
 • komunikační kruhy,
 • poslech pohádek, řízené čtení propojené s činnostmi na dané téma,
 • pohybové hry k tématu podzimu jak ve třídě, tak v přírodě,
 • výtvarné a pracovní činnosti, využití různých výtvarných technik, seznámení se s různorodými materiály
 • kooperativní hry pro rozvoj pozitivních vztahů v kolektivu,
 • hry a činnosti zajišťující pozitivní pocit úspěchu a sounáležitosti,
 • aktivity zajišťující postupnou adaptaci dítěte v prostředí mateřské školy,
 • spoluvytváření jasných a smysluplných pravidel soužití ve třídě /zdvořilost, ohleduplnost, tolerance, spolupráce/ a přiblížení mravních hodnot (dobro, zlo, spravedlnost, pravda, upřímnost…) v jednání,
 • grafomotorická cvičení uzpůsobená věku a úrovni vývoje dítěte,
 • předmatematické hry – seznámení se se základní číselnou řadou, základní orientace v prostoru, rozvoj logického myšlení
 • vycházky po okolí mateřské školy, do lesa, sběr podzimních přírodnin a jejich následné využití ve výtvarných činnostech, pozorování měnící se přírody, stavby z přírodnin, pouštění draka,
 • tematické a projektové dny,
 • dramatické hry a improvizace, rozvoj slovní zásoby, artikulační, řečové a sluchové hry
 • spolupráce s obecním úřadem při oslavách lidových zvyků a tradic souvisejících s tímto ročním obdobím
 • tvořivé a kreativní činnosti spojené s přicházejícím adventem

 Očekávané výstupy:

 • dítě se odloučí na krátkou dobu od rodiny, získává relativní citovou samostatnost,
 • přiměřeně věku zvládá sebeobsluhu, zvládá úklid a zadání jednoduchých úkolů,
 • zná své jméno, jméno kamaráda,
 • spolupodílí se, zná společně vytvořená pravidla, rozumí jejich smyslu,
 • chápe projevy emocí a nálad,
 • spolupodílí se na vytváření dobré atmosféry,
 • známé a opakující se situace se snaží řešit samostatně (na základě nápodoby či opakování)
 • orientuje se v prostředí, ve kterém žije,
 • dokáže si uvědomovat příjemné a nepříjemné prožitky,
 • zvládá základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci,
 • umí charakterizovat podzim (počasí, správné oblečení, změny v přírodě, zvyky)
 • rozhoduje o svých činnostech, ve známém prostředí ovládá city, přizpůsobuje jim své chování,
 • vyjadřuje svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech (konstruktivních, výtvarných, hudebních, pohybových či dramatických),
 • rozvíjí pracovní dovednosti, jemnou i hrubou motoriku,
 • využívá všech smyslů, záměrně pozoruje, všímá si,
 • přizpůsobuje se společnému programu, spolupracuje,
 • vyjadřuje se pomocí dramatizace a kreativních činností,
 • má základní dětskou představu o tom, co je v souladu se základními lidskými hodnotami a normami i co je s nimi v rozporu, a snaží se podle toho chovat,
 • spolupodílí se na společných rozhodnutích, přijímá vyjasněné a zdůvodněné povinnosti, dodržuje dohodnutá a pochopená pravidla a přizpůsobuje se jim,
 • uplatňuje získanou zkušenost v praktických situacích a v dalším učení,
 • průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji používá k dokonalejší komunikaci s okolím.

 2. KOUZELNÁ ZIMA

Záměrem tohoto bloku je získávat a prohlubovat znalosti a vědomosti o charakteristických změnách v přírodě a okolí s příchodem zimy. Součástí toho jsou i lidové zvyky, svátky, tradice a pranostiky, se kterými se děti seznámí pomocí prožitků a názorných ukázek. Děti v tomto období obvykle v Mateřské škole navštěvuje Mikuláš s čertem a andělem. Vánoce, to je čas pohádek, proto si v pohádkové části děti připomenou nejznámější české pohádky, budou pracovat s jejich dějem a výslednými ponaučeními pomocí dramatických, výtvarných a jiných dalších činností. Poté už se všichni společně věnují přípravě Vánoc, která většinou zahrnuje vánoční dílničku pro rodiče s dětmi, pečení cukroví, seznámení se s tradičními koledami a vánočními příběhy. Toto téma zahrnuje také vystoupení pro rodiče a návštěvu Ježíška v mateřské škole.

Po novém roce se děti seznámí s novoročními pranostikami souvisejícími s oslavou Tří králů. Poté se zaměříme na vlastní tělo, péči o něj a zdravý životní styl. Prostřednictvím zimních sportů povedeme děti k poznání, že pohyb je důležitý pro naše zdraví, ale že je nutné zároveň dbát na bezpečnost svou i druhých.

K ukončení zimy pohádky a karnevaly neodmyslitelně patří. Vyrobíme si masky, seznámíme se s tradicemi masopustu. Prostřednictvím pohádkových příběhů budeme u dětí podněcovat představivost, rozvíjet fantazii, vyjadřování i řeč dítěte. Probudíme u nich cit pro spravedlnost a pravdu, soucit, schopnost vcítit se do pocitů a nálad jiných. V souvislosti s pohádkami se zaměříme i na oblíbené hračky dětí, na to, s čím si děti hrály dříve. V závěru tohoto integrovaného bloku budou děti pomocí hudebních, dramatických, výtvarných a pohybových činností poznávat tradici masopustu a úplně nakonec proběhne oblíbený karneval.

 Cíle:

 • prohlubovat pocit tolerance, uvědomění si sounáležitosti s okolím,
 • zdokonalit pohybové dovednosti, rozvíjet pohybové schopnosti,
 • podílet se na vytváření vánoční atmosféry,
 • získávat a upevňovat vědomosti o zimě, jako ročním období i ve spojitosti s přírodou,
 • pomocí prožitků přiblížit dětem vánoční zvyky (pečení cukroví, pouštění lodiček, krájení jablka, výroba adventního věnce atd.),
 • dokázat se přizpůsobovat podmínkám zimního prostředí,
 • posilovat přirozenou zvídavost a radost z objevování,
 • rozvíjet fyzickou a psychickou zdatnost,
 • rozvíjet poznatky, schopnosti a dovednosti umožňující pocity, získané dojmy a prožitky vyjádřit,
 • vytvářet u dětí základní povědomí o vlastních právech,
 • posilovat prevenci patologických jevů, chápat, že lidé jsou různí a chovají se různě.

 Nabízené činnosti:

 • komunikační kruhy – vyjadřování pocitů, zážitků,
 • tvořivé a kreativní činnosti – výzdoba mateřské školy, dárky, přáníčka,
 • konstruktivní činnosti, pečení cukroví, perníčků,
 • prohlížení a čtení knížek,
 • předmatematické hry (třídění, přiřazování, odhad, porovnávání, množství atd.),
 • hry a činnosti zaměřené ke cvičení paměti,
 • pobyt v zimní přírodě, vnímání vánoční atmosféry v naší vesnici,
 • obrazné a pojmové činnosti zaměřené na poznávání jednoduchých obrazně znakových systému (písmena, číslice, piktogramy, značky, obrazce),
 • dramatizace krátkých scének v souvislosti s oslavou Vánoc, motivační hry, námětové hry,
 • nácvik pásma vánočních básní a písní a následné vystoupení pro rodiče,
 • dramatické činnosti,
 • hudebně pohybové činnosti, hry,
 • smyslové hry,
 • spolupráce ve skupině,
 • hry na slovní zásobu, rytmizace říkadel a zpěv písní,
 • kognitivní činnosti (kladení otázek a odpovědí, diskuze nad problémem, vyprávění, objevování),
 • nabídka zimních sportů – bobování, koulování,
 • procházky zimní přírodou,
 • péče o zvířata v zimě,
 • výroba karnevalových masek.

 Očekávané výstupy:

 • učení se textů básní a písní vzhledem k tématu,
 • podílet se na dění ve třídě, spolupracovat se skupinou, radostně prožívat oslavy.
 • osvojit si základní poznatky o českých vánočních tradicích, ale i o zvycích v jiných zemích.
 • těšit se ze společných zážitků a oslav Vánoc
 • zapamatovat si texty básní a říkadel, písní a umět je reprodukovat na veřejnosti.
 • zacházet bezpečně s různými pracovními nástroji (nůžky, lepidlo, váleček, formičky), pociťovat radost ze své práce a z vlastní tvůrčí činnosti,
 • vyjadřuje své představy pomocí různých výtvarných technik,
 • poznává různá povolání a řemesla,
 • soustředí se na určitou činnost, udržet pozornost, dokončit práci.
 • rozlišuje, co prospívá a co škodí zdraví,
 • spolupracuje a domlouvá se s dětmi,
 • snaží se odhadnout rizika a nebezpečí,
 • pohybuje se na sněhu a ledu, dodržuje pravidla bezpečného chování (bobování, bruslení, lyžování),
 • vyjmenuje zimní sporty,
 • uvědomuje si své tělo a umí o něj pečovat, zná důležitost a význam zdravého životního stylu,
 • umí popsat tradici masopustu.

 3. ROZKVETLÉ JARO

 V první části tohoto integrovaného bloku se budeme věnovat dalšímu ročnímu období. Probouzející se jarní příroda, zvířata a jejich mláďata nás budou inspirovat k pozorování, experimentování, rozvíjení slovní zásoby. Na jaře se rodí spoustu mláďátek, takže si společně budeme povídat o zvířátkách a o tom, čím se živí, jak mluví, kde žijí, kdo se o ně stará a jakým způsobem. Naučíme se je správně pojmenovávat, taktéž i jejich mláďata. Děti se budou seznamovat s jarní přírodou a jejími změnami a také tradicemi, pranostikami a oslavami svátků jara, Velikonocemi. Dále budou poznávat související zvyky a tradice pomocí prožitků, her, výtvarných a hudebních činností. V březnu si budeme povídat o různých druzích knížek a o tom, jak vznikají a kde všude se s nimi můžeme setkat.

Duben je měsícem bezpečnosti, takže se děti budou názorně učit rozeznávat základní dopravní značení a osvojovat si pravidla bezpečného chování. Pomocí interaktivních prostředků poznají práci záchranných složek IZS. V plynulé návaznosti na práci záchranářů, lékařů, hasičů a policistů se děti začnou seznamovat pomocí dramatických činností, kreativity, pohybových her a dalších činností i s prací jiných profesí a povolání. V dubnu si připomeneme Den Země a pomocí pohybových a vědomostních her, kvízů, interaktivních materiálů a především prožitkového učení získají děti nové poznatky a vědomosti v rámci environmentální výchovy. Povedeme je k ochraně přírody, prostředí, ve kterém žijeme, ekologii.  Poslední dubnovou oslavou bude tradice pálení čarodějnic, se kterou se děti setkají v mateřské škole pomocí příběhů v pohádkovém duchu, které tuto tradici vysvětlují.

V květnu si přiblížíme 1. máj jako svátek lásky – k sobě samému i našemu okolí a také pomocí výtvarných, hudebních i jiných činností oslavíme svátek maminek. S využitím svátku maminek budeme nadále prohlubovat citové vztahy ke členům rodiny a k sobě navzájem. Zjistíme, kdo patří do naší rodiny. Pomocí říkadel pro maminky procvičíme a zdokonalíme výslovnost a kultivovaný projev.

V části tohoto bloku se budou předškolní děti věnovat i přípravě na zápis do základní školy, kdy se budeme zaměřovat na vnímání času a prostoru kolem nás, na správnou orientaci v čase, pochopení jeho plynutí.

 Cíle:

 • umět charakterizovat jaro a jeho znaky,
 • prostřednictvím estetických prožitků a kreativity vytvářet sváteční náladu pro přípravu svátků jara,
 • podporovat děti v zájmu o knihy,
 • dotváření příběhu, chronologická posloupnost,
 • podněcovat děti k samostatnosti a k řešení problému a zvládnutí různých situací,
 • rozvíjet zdravé sebevědomí a důvěru ve vlastní schopnost,
 • seznamovat děti hravou formou se školním prostředím,
 • připravovat je na zápis do 1. ročníku ZŠ,
 • rozvíjet zájem o psanou podobu jazyka i další formy sdělení, verbální i neverbální (výtvarné, hudební, pohybové, dramatické),
 • osvojovat si elementární poznatky o znakových systémech a jejich funkci (písmena, čísla),
 • budovat pozitivní a zodpovědný vztah k přírodě,
 • osvojovat si bezpečné chování a předcházet patologickým jevům,
 • získat povědomí o různorodosti profesí,
 • budovat pozitivní vztahy k sobě samému i navzájem mezi lidmi,
 • rozvíjet spolucítění, sympatii a empatii, umět ovládat emoce,
 • vnímat přirozené změny v přírodě a svém okolí,
 • umět rozlišit časové intervaly a jejich délku trvání (den, týden, měsíc, rok,…).

 Nabízené činnosti:

 • pobyt v přírodě, sběr přírodnin, péče o školní zahradu,
 • kreativní tvoření v rámci Velikonoc,
 • návštěva 1. třídy v ZŠ Žalhostice,
 • různé výtvarné techniky, vytváření dárku pro maminky,
 • motorické činnosti s různými předměty, pomůckami, hračkami a náčiním,
 • smyslové hry,
 • čtení příběhu, knihy, obrázkové čtení, reprodukce příběhu, využívání encyklopedií,
 • besedy se zástupci povolání,
 • seznámení s pravidly bezpečnosti, dopravními značkami a dopravními prostředky,
 • sluchové a zrakové vnímání a rozlišování, pravolevá orientace,
 • překážkové dráhy, posilovací, protahovací cvičení, relaxace,
 • grafomotorická cvičení,
 • hry s písmeny a číslicemi, přiřazování, třídění, předmatematická cvičení,
 • samostatný slovní projev na určité téma, rozhovory,
 • dramatizace pohádek, recitace básniček,
 • didaktické hry,
 • konstruktivní hry,
 • námětové hry,
 • hudebně pohybové hry, spontánní aktivity,
 • přiblížení tradice pálení čarodějnic,
 • hry na rozvoj a pochopení časové posloupnosti a orientace v prostoru.

 Očekávané výstupy:

 • dítě zná jarní zvyky a tradice,
 • vnímá probíhající změny přírody s oslavami Velikonoc, lidovými zvyky a tradicemi jara,
 • pojmenuje některá zvířata a jejich mláďata,
 • pozná v přírodě i na obrázku některé květiny,
 • má povědomí o narození člověka, o lidském těle, jeho růstu a vývoji,
 • je citlivý k živým bytostem, k přírodě i věcem,
 • ochraňuje přírodu, cítí k ní zodpovědnost a úmyslně ji nepoškozuje,
 • chápe, že každý má v rodině svou roli, podle které je třeba se chovat,
 • zná členy rodiny a jejich vzájemné vazby,
 • realizuje vystoupení pro maminky,
 • rozhoduje se výběru v činnostech,
 • děti navštěvující mateřskou školu posledním rokem se zúčastní zápisu do 1. třídy,
 • zlepšuje se ovládání pohybového aparátu, tělesných funkcí, jemné i hrubé motoriky,
 • vytváří si základní povědomí o vlastní sounáležitosti s přírodou,
 • rozvíjí se schopnost sebeovládání a sebeobsluhy,
 • dítě chápe základní číselné a matematické pojmy, elementární matematické souvislosti a podle potřeby je využívá, chápe prostorové pojmy,
 • rozeznává barvy a jejich odstíny,
 • formuluje otázky, odpovídá, hodnotí slovní výkony, slovně reaguje,
 • umí zacházet s různými předměty a pomůckami, hračkami a náčiním,
 • ovládá koordinaci ruky a oka,
 • ovládá dovednosti předcházející čtení a psaní,
 • záměrně se soustředí a udržuje přiměřeně dlouhou dobu pozornost,
 • přijímá pozitivní ocenění, i svůj případný neúspěch, hodnotí sebe sama, svoje zážitky, pozitiva i negativa,
 • respektuje předem vyjasněná a pochopená pravidla, přijímá vyjasněné a zdůvodněné povinnosti,
 • projevuje zájem o učení, nové poznatky,
 • nalézá nová řešení,
 • zvládá základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné způsoby pohybu v různém prostředí,
 • má smysl pro odpovědnost ve hře,
 • učí se chápat nutnost bezpečnosti zdraví při sportech.

4. HRAVÉ LÉTO

 Blížící se konec školního roku nám přinese mnoho zábavy a radosti. Sportovními hrami a soutěžemi oslavíme svátek dětí. Poslední integrovaný blok se během celého měsíce června a letních prázdnin bude věnovat cestování. Děti budou poznávat odlišné světadíly, kultury a jejich tradice, jazyky, národy atd. Také budeme společně cestovat i po naší vlasti, ukážeme dětem rozdíl mezi životem ve městě a na vesnici, rozšíříme si povědomí o světě a lidech kolem nás. Povíme si o planetě, na které žijeme nejen my, ale i jiné děti. V rámci tohoto tématu budou děti seznámeny také s Vesmírem. Pojedeme na výlet a rozloučíme se se školáky. Před prázdninami dětem připomeneme bezpečné chování a to nejen v silničním provozu. Většinu dne budeme trávit na zahradě a zopakujeme si, co už všechno umíme. Budeme zdokonalovat pohybové dovednosti dětí.

Cíle:

 • společně uspořádat oslavu Dne dětí,
 • seznámit děti se světadíly a okolními státy a jejich typickými znaky,
 • hravou formou představit dětem mapu a globus,
 • rozšiřovat podvědomí o kulturních odlišnostech, uvědomění a tolerance,
 • seznamovat děti s kulturou a symboly naší země,
 • děti umí pojmenovat rozdíly mezi životem na vesnici a ve městě,
 • rozloučení s předškoláky,
 • pravidla bezpečného chování o prázdninách,
 • vlastní zážitky z cest.

 Nabízené činnosti:

 • oslava svátku dětí
 • “cestování s globusem a encyklopedií” poznávání pomocí otázek a odpovědí
 • praktické ukázky varující před nebezpečím u vody.
 • výtvarné zpracování zkušeností a zážitků z cestování, dovolených, výletů.
 • školní výlet, rozhovory na téma bezpečnost
 • prohlížení encyklopedií, naučných časopisů, knih map a globusu,
 • ukázka cizího jazyka – pozdrav, básnička, písnička,
 • poslech hudby různých kultur,
 • kvízy na téma svět kolem nás,
 • rozvoj hrubé a jemné motoriky na pískovišti, houpačkách, „lezoucí“ zdi,
 • naučení pásma písní a básní na rozloučení s předškoláky a následná zahradní slavnost,
 • netradiční techniky výroby (muchláž, frotáž,…).

Očekávané výstupy:

 • pojmenuje většinu z toho, co nás obklopuje.
 • uvědomuje si nebezpečí, které nám hrozí při pobytu u vody.
 • vnímá, že svět je pestrý, rozmanitý a má svůj řád,
 • je schopno chápat, že lidé se různí, a umí být tolerantní k jejich odlišnostech a jedinečnostem,
 • dokáže se ve skupině prosadit, ale i podřídit, při společných činnostech se domlouvá a spolupracuje, v běžných situacích uplatňuje základní společenské návyky a pravidla společenského styku, je schopné respektovat druhé, vyjednávat, přijímat a uzavírat kompromisy,
 • uvědomuje si, že za sebe i své jednání odpovídá a nese důsledky,
 • zajímá se o druhé i o to, co se kolem děje, je otevřené k aktuálnímu dění,
 • uvědomuje si svá práva i práva druhých, učí se je hájit a respektovat, chápe, že všichni lidé mají stejnou hodnotu,
 • ví, že není jedno, v jakém prostředí žije, uvědomuje si, že se svým chováním se na něm podílí a že je může ovlivnit,
 • ví, že lidé se dorozumívají i jinými jazyky a že je možno se jim učit, má vytvořeny elementární předpoklady k učení se cizímu jazyku,
 • má elementární poznatky o světe lidí, kultury, přírody i techniky, který dítě obklopuje, o jeho rozmanitostech a proměnách, orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém žije,
 • rozlišuje řešení, která jsou funkční (vedoucí k cílí), a řešení, která funkční nejsou, dokáže mezi nimi volit.

7. EVALUAČNÍ SYSTÉM   

     RVPPV stanovuje pravidla pro institucionální vzdělávání dětí předškolního věku a přináší sebou i funkční hodnocení a evaluaci. Smyslem evaluace je posunout práci směrem ke zvýšené kvalitě, odstraňovat nežádoucí návyky a neefektivní způsoby práce. Přehled evaluační činnosti školy je přehledem o tom, jak naše škola a její pedagogové pracují se zpětnou vazbou. 

Kontrolní a hospitační činnost bude zaměřena jak na práci učitelek, tak na dosaženou úroveň vzdělávání a to formami:

 • Hospitacemi                                                       dle potřeby
 • Individuálními rozhovory s rodiči                         dle potřeby
 • Předáváním informací mezi učitelkami                denně
 • Spoluprací s veřejností                                       dle potřeby
 • Hodnocením práce pedagogů                             2 x ročně
 • Hodnocením VVP na pedagogických radách       5 x ročně
 • Hodnocením ŠVP podmínky, průběh, výsledky    2 x ročně
 • Hodnocením TVP komplexně za školní rok          1 x ročně
 • Rodičovské schůzky                                           2 x ročně
 • Hodnocením individuálních výsledků dětí            2 x ročně, průběžně během školního roku
 • Dotazníkem pro rodiče                                       dle potřeby

 Oblasti evaluace

 • Kvalita a úroveň podmínek ke vzdělávání – materiální, bezpečnostní a hygienické, organizační, psychosociální.
 • Finanční zdroje pro zabezpečení chodu školy.
 • Obsah a průběh vzdělávání, plnění stanovených cílů ŠVP.
 • Podpora dětem, spolupráce s rodiči.
 • Výsledky vzdělávání dětí.
 • Řízení školy, kvalita personální práce, DVPP.
 • Školní klima.
 • Realizace vzdělávání – integrované bloky. Evaluaci budeme provádět vždy po ukončení jednotlivého integrovaného bloku a to písemně založí do třídního vzdělávacího programu).

Prostředky evaluace

 • Každodenní zápisy do třídní knihy.
 • Evaluace uplynulého tematického celku a posun pro celky další (součást TVP).
 • Písemné záznamy individuálních pokroků každého dítěte Portfolio dítěte.
 • Závěrečné hodnocení ŠVP a úprava podle vzniklých požadavků.
 • Anketa pro rodiče.
 • Kontrolní a hospitační činnosti.

Školní vzdělávací program zpracovala ve spolupráci ředitelka mateřské školy Mgr. Pavla Kročilová. Vychází z analýz podmínek MŠ a byl projednán na pedagogické radě konané dne 25. 8. 2021. Jeho účinnost je plánovaná na období 3 let s pravidelnou aktualizací na základě evaluační činnosti.

Mgr. Pavla Kročilová

Ředitelka MŠ