ZÁPIS do MŠ na ŠR 2024/2025

se bude letos  konat

v úterý 7. května 2024 od 10. 00 hodin do 13. 00 hodin 

Informace k zápisu sledujte na webových stránkách www.msbroucci.cz,

na kterých začátkem dubna zveřejníme harmonogram a průběh zápisu do MŠ. 

Počet volných míst od 1. 9. 2024 bude 5 – 8 (podle počtu dětí, které nastoupí do ZŠ).

HARMONOGRAM ZÁPISU DO MŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

I. fáze – vydávání žádostí

15. 4. – 30. 4. 2024

Žádost pro zápis dítěte do mateřské školy je možné získat níže uvedenými způsoby v období vydávání žádostí.

 • elektronicky na webových stránkách mateřské školy (žádost vytisknete ze sekce Dokumenty nejen pro rodiče)
 • osobně v mateřské škole

II. fáze – sběr vyplněných žádostí

2. 5. – 6. 5. 2024

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání doručit následujícími způsoby:

 • do datové schránky školy (ehe9d3),
 • emailem nejlépe s uznávaným elektronickým podpisem (v případě zaslání prostým emailem s přílohami, kontaktuje zákonný zástupce školu a dohodne bezodkladně termín osobního podepsání podávané žádosti o přijetí),
 • do schránky, prostřednictvím provozovatele poštovních služeb tj. „klasickou“ poštou,
 • osobní podání,

Bude-li podání učiněno neosobním způsobem (tj. způsobem 1 až 3), je nutné pro ověření údajů zaslat se žádostí také kopii rodného listu dítěte.

Pokud bude podání učiněno osobním způsobem v místě zápisu, pak je nutné dodržovat pokyny stanovené mateřskou školou a při podání předložit:

 • žádost,
 • potvrzení praktického lékaře pro děti a dorost o povinném očkování (na evidenčním listě),
 • rodný list dítěte,
 • občanský průkaz zákonného zástupce.

III. fáze  vyhodnocování žádostí

V souladu s ustanovením § 36 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád mají zákonní zástupci možnost využít procesního práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí (nahlédnutím do spisu) dne 23. 5. 2024 od 12:00 do 16:00 hodin v budově mateřské školy.

Po tomto termínu ředitelka rozhodne o přijetí/nepřijetí vašeho dítěte do mateřské školy.

Seznam registračních čísel přijatých dětí bude 31. 5. 2024 zveřejněn podle § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. na webu mateřské školy.

Rozhodnutí o nepřijetí si vyzvednete do vlastních rukou zákonného zástupce dne 10. 6. 2024.

PRVNÍ INFORMAČNÍ SCHŮZKA RODIČŮ NOVĚ PŘIJATÝCH DĚTÍ SE BUDE KONAT 11. 6. 2024 OD 16.00

 

Kritéria pro přijetí dítěte do MŠ

Ředitelka mateřské školy stanovuje v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, následující kritéria a bodové ohodnocení, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případech, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí překročí počet volných míst v mateřské škole na daný školní rok.

I. Pobyt dítěte:

 • uchazeč má trvalý (současný) pobyt v obci – 5 bodů
 • uchazeč má trvalý (současný) pobyt ve spádových obcích – 3 body
 • uchazeč nemá trvalý pobyt v obci nebo ve spádových obcích – 1 bod

II. Věk uchazeče:

 • dítě při nástupu dovrší 5 a více let – 5 bodů
 • dítě při nástupu dovrší 4 roky – 4 body
 • dítě při nástupu dovrší 3 roky – 3 body

Dítě, které nedosáhne k 31. 8. daného roku věku minimálně dvou let, nesplňuje zákonnou hranici pro přijetí, a tudíž je v souladu se školským zákonem nepřijato k předškolnímu vzdělávání.

 III. Doplňkové kritérium:

 • MŠ navštěvuje a po 1. 9. bude navštěvovat sourozenec dítěte – 1 bod
 • zaměstnanost zákonného zástupce – 1 bod
 • sociální potřebnost – 1 bod

Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole bude ředitelka brát v úvahu důležitost jednotlivých kritérií ve výše uvedeném pořadí a nejvyšší počet získaných bodů.

 Mgr. Bc. Pavla Kročilová

Ředitelka MŠ