Plnění povinné školní docházky do předškolního zařízení od září 2017

Povinnost předškolního vzdělávání a způsoby jejího plnění – § 34a

 • Povinné vzdělávání od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku do zahájení povinné školní docházky.
 • Povinnost se vztahuje na občany ČR (déle než 90 dnů pobytu), cizince EU (déle 90 dnů pobytu), účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.
 • Povinnost neplatí pro děti s hlubokým mentálním postižením.

Formy povinného předškolního vzdělávání

 • Povinná denní docházka v pracovních dnech.
 • Povinnost není dána v období školních prázdnin, ale dítě má právo se vzdělávat i v tuto dobu. Na tyto dny se nevztahuje povinnost zákonných zástupců odhlašovat dítě písemně z MŠ. Pokud ovšem dítě do MŠ nedorazí, je nutno odhlásit jej ze školního stravování (viz. Vnitřní řád školní jídelny)
 • Školní řád stanoví podmínky uvolňování a omlouvání neúčasti v předškolním vzdělávání
 • Povinnost doložit důvody v písemné formě a to v případě absence delší než tři dny a při předem známé nepřítomnosti dítěte.

 Jiný způsob plnění povinnosti předškolního vzdělávání

 • Právem zákonného zástupce je výběr vzdělávání dítěte.
 • Individuální vzdělávání  bez pravidelné docházky do MŠ (vzdělávání doma zákonnými zástupci).
 • Vzdělávání v přípravné třídě ZŠ a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální.
 • Vzdělávání v zahraniční škole na území ČR, ve které MŠMT povolilo plnění povinné školní docházky.

Podmínky při jiných způsobech plnění povinnosti předškolního vzdělávání

 • Povinnost oznámit tuto skutečnost písemně ředitelce spádové MŠ nejpozději 3 měsíce před začátkem školního roku, kdy začíná povinné předškolní vzdělávání.
 • Ředitelka MŠ stanoví oblasti, ve kterých se dítě bude individuálně vzdělávat a termíny ověřování vědomostí, znalostí a návyků.
 • Individuální vzdělávání může zákonný zástupce písemně požádat i v průběhu roku. Dítě se začne takto vzdělávat nejdříve ode dne, kdy bylo oznámení o individuálním vzdělávání doručeno ředitelství školy.

Náležitosti písemné žádosti o individuálním vzdělávání dítěte § 34b

Obsah oznámení

Jméno, příjmení

Datum narození

Trvalý pobyt

Místo pobytu u cizinců

Období, ve kterém má být individuálně vzděláváno

Důvody individuálního vzdělávání dítěte

 Pravidla při ověřování pokroků dítěte

 • MŠ ověří úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech – po třech měsících (listopad, únor, květen, červen), řádné i náhradní termíny stanoví po domluvě se zákonným zástupcem, který informovanost stvrdí svým podpisem. MŠ doporučí další postup vzdělávání.
 • Povinností zákonného zástupce je zajistit účast dítěte nebo omluvit dítě a dohodnout s ředitelstvím jiný náhradní termín.

Ukončení individuálního vzdělávání

 • Ředitelka MŠ ve správním řízení, tam, kde bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání, rozhoduje o ukončení individuálního vzdělávání v těchto případech:
 • Rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání nelze v případě, pro které je předškolní vzdělávání povinné.
 • Pokud zákonný zástupce nezajistil účast dítěte u ověření znalostí, dovedností a návyků v MŠ, a to ani v náhradním termínu,
 • Odvolání proti rozhodnutí ředitelky MŠ nemá odkladný účinek, proto dítě následující den po doručení rozhodnutí ředitelky MŠ o ukončení individuálního vzdělávání, musí nastoupit k denní docházce do MŠ, kde je zapsáno k předškolnímu vzdělávání,
 • ČŠI má právo prověřovat podmínky individuálního vzdělávání, i na podkladě jejích zjištění může být ukončeno,
 • Po ukončení individuálního vzdělávání nelze již dítě opětovně individuálně vzdělávat,
 • Výdaje IV hradí zákonný zástupce, s výjimkou speciálních kompenzačních pomůcek dle vyhlášky 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.

Úplata za vzdělávání a školské služby

 • Veřejná MŠ – od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne 5 roku, je vzdělání bezúplatné, vždy (i odklady školní docházky).

Nabývá platnosti 1. 1. 2017