Úplata za vzdělávání na ŠR 2023/2024

Velké Žernoseky  26. 5. 2023

 

Pro školní rok 2023/2024 stanovuje ředitelka mateřské školy výši úplaty za každé dítě 350,- Kč měsíčně (včetně dětí docházejících na omezený počet dní v měsíci a dětí odcházejících po obědě domů).

     V souladu se zákonem 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění platných předpisů, je v § 123 odst. 2 s účinností od 1. 9. 2019 zakotveno následující pravidlo: Vzdělávání v mateřské škole zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku. Předškolní vzdělávání se poskytuje bezúplatně až do doby, kdy dítě zahájí povinnou školní docházku (tj. i v případě odkladu školní docházky).

     Osvobozen od úplaty bude:

a) zákonný zástupce, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi a tuto skutečnost prokáže

b) zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči a tuto skutečnost prokáže

c) fyzická osoba, která o dítě pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče a tuto skutečnost prokáže

d) rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě a tuto skutečnost prokáže

O osvobození od úplaty je nutné žádat písemně. O osvobození rozhodne ředitelka školy, na základě předložené žádosti.

     Plátci, kteří jsou od úplaty osvobozeni, jsou povinni pravidelně, vždy do konce každého kalendářního měsíce, doložit potvrzení příslušného úřadu o trvání nároku na přiznání dávky v hmotné nouzi, příspěvku na péči nebo dávku pěstounské péče. Plátci, kteří tuto podmínku nesplní, uhradí úplatu ve výši základní částky.

     V případě přerušení, omezení nebo uzavření provozu mateřské školy ředitelkou školy po dobu delší, než 5 vyučovacích dnů v kalendářním měsíci, bude úplata poměrně snížena (vyhláška 14/2005 §6 odst. 4).

     Úplata byla stanovena podle § 6, odst. 2. vyhlášky č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění.

 

Mgr. Pavla Kročilová

ředitelka MŠ