Provozní řád

V provozním řádu je stanoven režim dne v mateřské škole, zohledňující věkové a fyzické zvláštnosti dětí, podmínky jejich pohybové výchovy a otužování, režim stravování včetně pitného režimu, způsob zajišťování vhodného klimatu a způsob manipulace a nakládáni s prádlem.

Provozní řád se řídí zejména:

- zákonem č. 258 / 2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví v platném znění a zvláštními právními

předpisy o ochraně veřejného zdraví zaměřené na Státní zdravotní dozor dle vyhl. č. 108/01 Sb

- zákonem č. 561 / 2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

vzdělávání (školský zákon)

- vyhláškou ministerstva zdravotnictví č. 410/2005 o hygienických požadavcích na prostory a

provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých

- vyhláškou ministerstva zdravotnictví č. 135/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky

na koupaliště, sauny a hygienické limity venkovních hracích ploch

- vyhláškou ministerstva školství č. 14 / 2005 o předškolním vzdělávání

- Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání č.j. 32 405/2004-22

I. Údaje o zařízení

Oficiální název: Mateřská škola Velké Žernoseky, okres Litoměřice

Sídlo organizace: Velké Žernoseky čp. 159, 412 01 Litoměřice

IČO organizace: 72 74 35 06

Právní forma: Příspěvková organizace

Zřizovatel: Obecní úřad Velké Žernoseky

Telefon MŠ: 416 / 747 122

Internetová adresa: msbroucci@seznam.cz

Webová adresa: www. msbroucci.cz

Ředitelka školy:  Mgr. Pavla Kročilová

II. Popis zařízení

Mateřská škola je jednotřídní – heterogenní, s celodenní péčí, součástí je školní jídelna

Kapacita školy: 28 dětí, na základě povolené výjimky

Věkové složení: 2 – 7 let

Provozní doba: 6.00 – 16.00 hodin

Zaměstnanci: 4 pedagogické pracovnice (včetně ředitelky)

3 provozní pracovnice

 Při posuzování prostorových podmínek je nutné zohlednit hygienické požadavky stanovené vyhláškou č.410/2005 Sb. a podmínky (požadavky) požární bezpečnosti, zejména zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. Na děti mladší tří let je pohlíženo jako na osoby se sníženou schopností pohybu a orientace, a to vzhledem ke stavebním podmínkám školy nebo v souvislosti s evakuací osob. Prostory mateřské školy jsou z tohoto hlediska vyhovující. Pro zajištění kvalitních podmínek pro vzdělávání dětí ve věku od 2 do 3 let je třeba v mateřské škole přijmout opatření týkající se zajištění bezpečnostních, hygienických, psychosociálních, věcných (materiálních) a personálních podmínek, životosprávy včetně stravování, organizace a obsahu vzdělávání. Mateřská škola doplňuje rodinnou výchovu a v úzké vazbě na ni podporuje zdravý tělesný, psychický a sociální vývoj dítěte a vytváří optimální podmínky pro jeho individuální rozvoj a pro navazující vzdělávání v ZŠ. Prostředí je takové, aby poskytovalo dostatečný prostor pro volný pohyb i hru dětí a zároveň bezpečí a klid pro odpočinek v průběhu celého dne.

V oblasti materiálních podmínek je nutno zvážit vhodnost některých stávajících hraček (věková hranice vhodnosti použití hračky je uvedena na obalu výrobku), didaktických pomůcek a vybavení vhodným nábytkem pro děti ve věku od 2 do 3 let, např. uzavíratelné skříňky, vyšší police – s ohledem na bezpečnost a zdraví těchto dětí. Se vzrůstem dětí souvisí i požadavek na vhodný sedací nábytek pro děti zohledňující menší tělesnou výšku dvouletých dětí, který podporuje správné držení těla při sezení, je bezpečný a stabilní. Vzhledem k tomuto je nutné rozšířit sortiment vybavení postupným doplňováním hraček, pomůcek, náčiní a materiálu a doplňků tak, aby odpovídalo počtu a věku dětí.

Zařízení není využíváno na jiné aktivity.

III.  Režimové požadavky

 Režim dne respektuje věkové a individuální zvláštnosti dětí i jejich potřeby a biorytmus. Je volný, pevně je stanovena pouze doba stravování a odpočinku. Rodiče jsou povinni dovést dítě do třídy a osobně ho předat učitelce. Při nástupu dítěte do mateřské školy je uplatňován individuálně přizpůsobený adaptační režim. Přijímání dětí do mateřské školy se řídí platnou legislativou a směrnicí ředitelky školy, která nastavuje spolu se zřizovatelem kritéria pro přijímání dětí. Do mateřské školy jsou přijímány děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však od 2 let. Přijímání dětí do mateřské školy se provádí formou zápisu k předškolnímu vzdělávání. Termín a místo zápisu stanoví ředitel mateřské školy po dohodě se zřizovatelem (od 2. května do 16. května) a zveřejní je způsobem obvyklým – prostřednictvím webových stránek, úřední vývěsky před OÚ a místním rozhlasem. Blíže je vše upřesněno ve Školním řádu mateřské školy, který upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v mateřské škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky. Rodiče mohou využívat mateřskou školu pro celodenní nebo polodenní pobyt dětí. Jsou vytvořeny podmínky, aby rodiče mohli přivádět i odvádět děti dle potřeby, po dohodě s učitelkou. Z hlediska organizačního zajištění chodu je třeba umožnit, zejména dvouletým dětem, individuálně přizpůsobený adaptační režim, dostatek času na veškeré aktivity včetně převlékání a stravování, s právními předpisy zohlednit počty dětí ve třídě mateřské školy. Ve vyhlášce o předškolním vzdělávání se stanoví, že za každé ve třídě zařazené dítě mladší tří let se do doby dovršení tří let věku dítěte nejvyšší počet dětí ve třídě (což je 24) snižuje o 2 děti. Takto lze snížit nejvyšší počet dětí ve třídě nejvýše o 6. Pokud je ve třídě vzděláváno dítě s přiznaným podpůrným opatřením, snižuje se celkový počet taktéž o 2 děti. U dítěte mladšího tří let, které má zároveň přiznáno podpůrné opatření, nelze snížení uplatnit zároveň pro obě varianty. Pokud je takové dítě ve třídě mateřské školy, snižuje se celkový počet dětí pouze o 2 (nikoli o 4). Výchovně-vzdělávací činnost probíhá podle školního vzdělávacího programu a tematicky zaměřených plánů.

 Zahájení provozu: 6.00 hodin

Příchody dětí: 6.00 – 8.00 hodin

Dopolední program: 8.00 – 11.30 hodin

Dopolední svačina: 8.30 hodin

Oběd: 11.30 hodin

Vyzvedávání dětí: 11.50 – 12.15 hodin

Odpolední odpočinek: 12.30 – 14.00 hodin

Odpolední svačina: 14.30  hodin

Odpolední program: 14.30 – 16.00 hodin

Vyzvedávání dětí: 15.00 – 16.00 hodin

Ukončení provozu: 16.00 hodin

Spontánní hry probíhají po největší část dne

- od příchodu dětí, v době pobytu venku a po odpoledním odpočinku, se prolínají s činnostmi

řízenými učitelkami ve vyváženém poměru, se zřetelem na individuální potřeby dětí

Didakticky cílené činnosti (činnosti řízené učitelkou)

- probíhají v průběhu celého dne formou individuální, skupinové či kolektivní práce učitelek s

dětmi, vycházejí z potřeb a zájmů dětí

Pohybové aktivity

- denně jsou zařazovány zdravotně zaměřené cvičení (vyrovnávací, protahovací, uvolňovací, dechová, relaxační) a pohybové hry

- průběžně jsou zařazovány pohybové chvilky a hudebně pohybové činnosti

- denně je zajištěn dostatečný pohyb při spontánních hrách a pobytu venku

Pobyt venku

- minimálně 2 hodiny denně dopoledne, event.odpoledne po odpočinku do odchodu dětí domů

- v letních měsících se činnosti přesouvají co nejvíce ven

- pobyt venku se neuskutečňuje při mrazu pod -10 °C, při silném větru, dešti a při inverzích

- pobyt venku je využit pro spontánní i řízené činnosti s poznávacím cílem a pohybovou aktivitou

- co nejvíce využíváme školní zahradu, hřiště, chodíme na vycházky do blízkého okolí

 Odpočinek

- odpočinek je zařazován denně po obědě a polední hygieně, vstávání je průběžné dle potřeb

dětí, nejpozději ve 14.00 hod., od 13. 00 hodin jsou pro starší nespící děti připraveny klidové aktivity ve třídě

- je využívána samostatná ložnice s pevnými lůžky (odpovídající hygienickým normám)

- děti mají svá stálá místa, odpočívají, pokud je to možné, při pootevřeném okně

- po spaní (odpočinku), si děti nechají rozestlané postýlky, pyžamka si nechají na peřince,

odpoledne paní školnice postýlky přestele, pyžamka složí do košíčků a místnost vyvětrá

- ložnici využíváme i po saunování, kdy si děti odpočinou a poslechnou pohádku v postýlkách

Stravování

- všechny přítomné děti i zaměstnanci se v mateřské škole stravují

- časový odstup mezi dvěma jídly nepřesahuje 3 hodiny (8.30, 11.30, 14.30)

- MŠ má vlastní kuchyň, kde paní kuchařka připravuje veškerou stravu

- školní stravování se řídí stanovenými normami a rozpětím finančních limitů na nákup potravin,

děti mladší tří let jsou zařazovány do skupiny strávníků 3 – 6 let

- dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava upravená podle zásad zdravé výživy

- příbory si předškoláci připravují samy, paní kuchařka všem nalévá polévku, pro druhé jídlo si

chodí starší děti samostatně, mladší obsloužíme

Pitný režim

- po celý den mají děti k dispozici nápoj v uzavíratelné konvici a vlastní hrnky

- kdykoliv mohou poprosit o pomoc při nalévání, starší děti se zpravidla obsluhují samy

- nápoje (čaj, voda s citrónem, mléko, multivitamin) jsou dle potřeby doplňovány paní kuchařkou

Otužování

- při příchodu děti kontrolujeme, zda jsou přiměřeně oblečené (v MŠ i mimo ni)

- kontrolujeme teplotu v místnostech

- pravidelně větráme všechny místnosti

- dostatečný pobyt venku

- za velkou výhodu školky považujeme vlastní saunu, kterou od podzimu do jara děti pravidelně

1x týdně využívají, zároveň se otužují sprchováním

- dále se každoročně zúčastňujeme předplaveckého výcviku v litoměřickém bazénu

IV. Zajištění vhodného mikroklimatu

 Teplota vzduchu

- v herně se teplota pohybuje nejméně 20oC až 22oC, pokud v prostorách určených k trvalým

činnostem poklesne teplota pod 18°C nebo při poklesu teploty vzduchu v této místnosti v

jednom dni pod 16 ºC, musí být provoz zařízení zastaven

- kontrola teploty vzduchu je prováděna nástěnným teploměrem umístěným na vnitřní zdi ve

výšce 1,5 m nad podlahou

Větrání

- je zajištěno okny, je prováděno s ohledem na klimatické podmínky, tj. v příznivých nepřetržitě

- v nepříznivých podmínkách je krátké a častější

- ve třídě byla po zateplení budovy nainstalována klimatizace

Osvětlení

- denní boční (okna) a umělé shora (zářivky)

- ochrana před oslněním a narušením zrakové pohody je zajištěna vertikálními žaluziemi

- v interiéru nejsou použity lesklé povrchy

Sledování televize a videa

- využívá se ojediněle (např. při nepříznivém počasí, při cvičení), nejdéle po dobu 30 minut

- televizní obrazovka má vhodnou polohu vzhledem k oknům a je zajištěna optimální vzdálenost

dětí od obrazovky při sledování pořadů

V. Zásobování pitnou vodou

 Zdrojem pitné vody je veřejný obecní vodovod. 

VI. Způsob zajištění výměny a skladování prádla

  Výměna prádla

- zajišťuje školnice v určených termínech

- lůžkoviny 1x za 21 dní

- ručníky 1x týdně nebo v případě potřeby ihned

- děti si nosí čistá pyžama 1x za 14 dní

Praní prádla

- ložní prádlo i ručníky si pere a žehlí mateřská škola sama

Manipulace s prádlem

- použité ložní prádlo a ručníky se odnáší do prádelny (kotelny), kde se ihned vypere a usuší

- čisté, vyžehlené prádlo je skladováno v čisté, větratelné skříni k tomu určené

- náhradní postýlky a přikrývky jsou zastlané a zakryté prostěradlem (opatření proti prachu) 

VII. Hygienicko-protiepidemický režim

 Za řádné provádění úklidu a dezinfekce v prostorách mateřské školy zodpovídá provozní pracovnice. Zároveň zodpovídá za nákup a evidenci čisticích a dezinfekčních prostředků a za

jejich správné použití. Způsob a četnost úklidu prostor mateřské školy.

Denní úklid

- setření navlhko všech podlah, nábytku, krytů topných těles, okenních parapetů, klik, rukojetí

splachovadel

- vynášení odpadků, vysávání koberců, umytí umyvadel, záchodových mís a sedátek,

dezinfekce nočníku

- použití čisticích prostředků s desinfekčním účinkem

Týdenní úklid

- 1x týdně omytí omyvatelných částí stěn na záchodech a desinfikování umývárny a záchodů

Velký úklid

- 2x ročně celkový úklid všech prostor školy

- 1x za dva roky malování, v případě potřeby ihned

- minimálně 2x ročně umytí oken včetně rámů a svítidel

Manipulace se vzniklými odpady a jejich likvidace

- běžný odpad – odpadní nádoby, odvoz 1 x za 14 dnů

- tříděný odpad – papír, sklo, plasty – kontejnery v obci

- nebezpečný odpad – kontejnery v obci a ve sběrných dvorech

- pevné odpadky jsou ukládány do uzavřených nádob, umožňujících snadnou sanitaci nebo do

jednorázových plastových obalů, vynáší se denně

- v případě používání plen, je na WC dětí krytý nášlapný odpadkový koš, který se denně

vynáší

Údržba školní zahrady

- 1x za rok je prováděna odborná revize hracích prvků

- pískoviště je zajištěno krytem, který zamezuje přístupu zvířat a náhodnému znečišťování

- areál je zabezpečen plotem s uzamykatelnou brankou

- učitelka provede vizuální kontrolu pískoviště, zda se v něm nenachází předměty, které by

mohly děti hrající si v pískovišti ohrozit

- současně se provede kontrola i celého okolí pískoviště, travnatých ploch apod.

- stejným způsobem se postupuje při akcích pořádaných mimo areál školy, pokud jsou při nich

využívána cizí hřiště

- po ukončení pobytu venku zajistí učitelka kontrolu pískoviště a jeho zakrytí

- výměna celého objemu písku se provádí vždy před zahájením činnosti na jaře (zajišťuje

obec)

- hygienické rozbory znečištění písku jsou prováděny odborně způsobilými osobami s platnou

akreditací – výsledky rozborů jsou ukládány v dokumentaci školy

- dle potřeby je prováděno sekání trávy zaměstnanci obecního úřadu

- v letních měsících se provádí zavlažování trávníků i písku v pískovišti 

VIII. Výchova ke zdravému životnímu stylu

- program výchovné práce je koncipován tak, aby podporoval a umožnil zdravý psychický i

fyzický rozvoj dětí

- s ohledem na věkové i individuální zvláštnosti jsou dětem předkládány zdravé a bezpečné

pohybové aktivity

- formou hry se děti seznamují se zdravým životním stylem

- plnohodnotné stravování je hlavní podmínkou pro intenzivní růst a rozvoj dětského organismu

- zdravou výživou máme na mysli kvalitní a vyváženou stravu, která odpovídá biologickým

potřebám dítěte, a správný pitný režim

- v dětském věku se vytvářejí základní stravovací návyky

- důležité je probouzet kladný vztah dětí k přírodě a k životnímu prostředí, k výtvorům lidské

práce i k lidem samotným

- učit děti pochopit správné a nesprávné chování člověka k životnímu prostředí (především k

přírodě), zdůrazňovat smysl a důvod třídění odpadu

IX. Další informace

Bezpečnostní opatření

- se zajištěním bezpečnosti úzce souvisí i počty dětí ve třídě do počtu 24 dětí, v našem případě máme výjimku od zřizovatele na 28 dětí a při pobytech venku, mimo areál mateřské školy stanoví ředitelka mateřské školy 1 pedagogického pracovníka na 20 dětí běžné třídy nebo 12 dětí ve třídě, kde jsou zařazeny děti mladší tří let (případně děti s přiznaným podpůrným opatřením), při výjimečném zvýšení počtu dětí (a to z 20 na 28 nebo z 12 na 23) určí ředitelka školy dalšího pedagogického pracovníka či jinou zletilou osobu, která je v pracovněprávním vztahu k právnické osobě, která vykonává činnost mateřské školy

- pokud se ve třídě vzdělávají 4 a více dětí ve věku od 2 do 3 let, vykonává pracovní činnost souběžně nepedagogický pracovník s odbornou způsobilostí (dětská sestra, chůva, vychovatelka, …)

- za bezpečnost dětí v MŠ odpovídají pedagogické pracovnice od doby převzetí dětí od jejich

zástupce, do doby jejich předání zástupci dítěte nebo jím pověřené osobě

- zákonní zástupci dítěte mohou k vyzvedávání dítěte písemně pověřit jinou osobu

- bez písemného pověření učitelky nevydají dítě nikomu jinému, než jeho rodičům

- pokud bude pověření trvalého charakteru, lze toto zaznamenat do evidenčního listu dítěte

- rodiče jsou povinni předat osobně dítě paní učitelce, teprve potom může rodič opustit MŠ

- při náhlém onemocnění jsou informováni rodiče telefonicky

- případné úrazy jsou ihned evidovány v knize úrazů

- na škole je lékárnička první pomoci, která je pravidelně doplňována

- děti jsou společně pojištěny u Kooperativy

- co se týká očkování dítěte (dle očkovacího kalendáře) i nadále platí, že rozhodující pro přijetí

dítěte k předškolnímu vzdělávání je aktuální stav jeho proočkovanosti. Výjimkou jsou děti,

jejichž docházka je od 1. 9. 2017 do MŠ povinná.

Provozní řád vstupuje v platnost 1. 9. 2018 a nahrazuje provozní řád z 24. 2. 2017. Je závazný pro všechny zaměstnance školy a zákonné zástupce dětí. Směrnice podléhá aktualizaci podle potřeb a změn. Doplňování a případné změny uvedených ustanovení směrnice provádí ředitelka školy.

Mgr. Pavla Kročilová

Ředitelka MŠ